Stadsdelsdialog Backenområdet

Hösten 2019 genomförde Umeå kommun en stadsdelsdialog. Nedan finns ett kort referat från dialogmötena för Backenområdet. På kartan kan du se samtliga synpunkter som kommit in i dialogen.

Återkoppling från dialogträffen på Grubbe

En fin eftermiddag och kväll den 23 oktober parkerade dialogcykeln utanför Coop Nära på Grisbacka för samtal med boende i stadsdelen. Vid detta tillfälle, drygt halvvägs i dialogturnén, märks att det finns kännedom om den pågående stadsdialogen och man känner igen den gröna dialogcykeln. Några fanns på plats redan när cykeln anlände för att diskutera aktuella byggprojekt i stadsdelen, framför allt den planerade exploateringen av den så kallade Gribatomten.

Några lyfte en allmän oro att förtätningen ska leda till att alla gröna ytor täpps igen och att trafiken ska öka. Man önskar också att möjligheterna inte försämras att ta sig ner till grönområdet vid älven.

På dialogkartan valde Grubbeborna att markera långt fler platser som trivsamma gröna platser än röda. Många kunde helt inte komma på någon plats de inte trivs på. Det var tydligt att Grubbeborna trivs med sin stadsdel. En övervägande del är nöjda och upplever sin stadsdel som trygg. Här är det nära till mycket. Man uppskattar särskilt grönområdet vid älvpromenaden och detta var det område som flest markerade som trivsam plats. Även Rödberget är omtyckt för rekreation. Därtill sattes ens eget hem som plats där man trivs. Att Lundabron byggs är också något man välkomnar stort. Kommentarerna är överlag positiva och många nämner butiksservicen som bra liksom biblioteket. Skolorna i området markerade både som platser man trivs och inte trivs på.

De platser som ses som sämre/otrygga är framför allt området vid Tvärån i höjd med Brinken som man anser har ovårdad vegetation, ris och inte är promenadvänlig. Någon markerade passagen under Vännäsvägen mellan Grisbacka och Rödäng som otrygg. Kommentarer om buller från Backenvägen lyftes av någon annan.

Det man framför allt skulle sakna om man skulle flytta från sin stadsdel var det egna hemmet, naturen och lugnet, tryggheten, grannarna och därefter platser i utemiljön, servicen och att det är cykelavstånd.

Önskemål för framtiden

De tydligaste önskemålen för framtiden handlade om att behålla älvstråket som rekreationsplats och därefter mindre förtätning och höghus. Man önskade fler samlingsplatser och närservice. Exemplen handlade exempelvis om café, kinarestaurang, bankomat, cykelpump och hundlatriner vid fler korsningar. Några hoppas att stadsdelen i framtiden är blandad, en annan tyckte omvänt området borde vara mer homogent och mindre blandad. Man hoppas på mindre trafik längs Backenvägen i framtiden och att korsningen Storgatan/Ängesvägen/Kvarnvägen får en bättre trafiklösning samt att det rensas upp vid Tvärån.

Tusen tack till alla Grubbebor för alla fina samtal och för att ni frikostigt gav er lokalkunskap!

/ Emma Pettersson, mark och exploateringsingenjör

Återkoppling från dialogträffen på Umedalen

Umedalen och Backen stod i fokus för samtalen när dialogcykeln besökte Ica Kvantum Kronoparken den 29 oktober. Vi förde samtal med 75 personer varav 60 procent män och 40 procent kvinnor. Det var rätt jämn spridning utifrån ålderskategorierna men inga över 80 år och endast få barn under 13 år.

De boende märkte ut platser på kartan där de trivs. Tydliga mönster i resultaten är att man trivs på väldigt många platser med älvskontakt. En mängd fina platser inom grönområdet på Backen och uppströms längs älvkanten pekades ut. Flera trivs med att ströva och åka skidor i skogsområdet med elljusspår mellan Kullavägen och Vännäsvägen. Idrottsanläggningen Musköten och Iksu Spa samt skulpturparken markeras också av många som platser man trivs på liksom biblioteket och förskolan vid Backenskolan.

Platser som beskrevs som mörka och eller otrygga var återvinningsstationen vid Musköten samt vissa platser inne i bostadsområden samt Häradsvägen nere vid älven. Andra platser man inte trivs på gäller sträckor längs Backenvägen med buller, korsning med dålig sikt i höjd i närheten av Marklunds kurva samt de så kallade ”koportarna” under Vännäsvägen som kopplar samman Grisbacka med Rödäng. Trots att Skulpturparken är omtyckt dagtid upplever vissa området som mörkt och otryggt kvällstid. Den kommande vägen Västra länken påverkar närboende på Umedalen och markeras som dålig av vissa boende. Någon annan uppskattar särskilt bygget av vägen och markerar den som bra.

Det man framför allt skulle sakna om man skulle flytta från sin stadsdel är naturen, lugnet, servicen, grannar och närheten till mycket och stan via de goda bussförbindelserna.

Önskemål för framtiden

Flera av önskemålen för framtiden handlar om att utveckla service med butiker och stadsdelscentrum och kulturevenemang. Exemplen handlade om bar/restaurang på Grubbe, mer café vid Kyrkstugan samt Grubbe centrum som samlingspunkt samt att omvandla ytan framför Västangårds skola till lekyta. Andra förslag handlade om att utveckla Marklunds kurva nu när västra länken inte ska gå i den sträckningen samt att bygga mer på Rödäng så bussens turtäthet kan öka.

Förslagen kopplat till trafik handlade om fler turer med linje 81, att omleda några turer med 1:ans linje förbi Rampljusallén, fler cykelbanor, mer sammanhängande gång- och cykelbanor med högsta prio-standard (vid Kronoskogsvägen bland annat).

Utvecklingsförslag fanns gällande Gabrieljansparken med större kullar för pulkåkning, mer lekutrustning och utveckling av parkområdet, fler lekplatser/parker även för äldre barn. Förslag fanns om cykelpump, utegym samt simhall och hockeyplan med bra skötsel. Övriga medskick handlade om att det bör få fortsätta vara lugnt och fridfullt, att det inte bör byggas på höjden på Grubbe, bevarande av gröna områden och parker inte minst älvområdena samt att jordbruksmark bör få vara orörd. Andra medskick handlade om att växa närmare stan, mera solceller och tillskapande av platser för hundar som hundpark.

Stort tack till alla som bidrog med varma samtal den dittills kallaste dialogkvällen.

/ Pernilla Helmersson, samhällsplanerare.

Synpunkter som kommit in via dialogkartan

Zooma in för att se synpunkter på Backenområdet.

Sidan publicerades