Stadsdelsdialog Marieområdet

Hösten 2019 genomförde Umeå kommun en stadsdelsdialog. Nedan finns ett kort referat från dialogmötet för Marie­området. På kartan kan du se samtliga synpunkter som kommit in i dialogen.

Återkoppling – så här gick snacket för Marieområdet

Mer än 70 Mariehemsbor deltog i samtal om stadsdelens framtid utanför ICA Kvantum Mariehem 24 oktober. Något fler var kvinnor än män. I huvudsak deltog personer i åldersgrupperna 19–34 år och 45–80+ år.

Mariehemsbornas bra platser

För Mariehemsborna är området kring Nydalasjön det som de flesta nämner som en plats de trivs på. Det är ett bra område för rekreation, friluftsliv, hundrastning eller vägar för joggning sommartid samt skidspår vintertid. Även isen på Nydalasjön vintertid är också en bra plats. Mariehemsängarna inklusive Bräntbergsbacken anges även som ett bra område för rekreation, idrottsutövning, friluftsliv och hundrastning och så vidare. Brännbollen nämns också som ett positivt inslag men någon tycker också att det är stökigt den tiden på ängarna.

Ica Kvantumsidan av Mariehemscentrum anges också som en bra plats på grund av av dess lokalutbud av service samt närliggande gym. Bland besökare på Kvantumsidan utöver de som bor på Marieområdet/Olofsdal/Nydala fanns även de som hade hemvist på Berghem, Ålidhem och Tomtebo. De tyckte att det fanns ett bra serviceutbud på platsen. Övriga positiva kommentarer om platser är bostaden och mindre, lokala skogsområden.

Sämre platser

Generellt för Marieområdet angavs sämre platser som var dåligt upplysta passager samt platser, tunnlar för gång- och cykel, otrygga skogspartier, E4 och dagvattendammen på Olofsdal. Mer specifikt kan skogsstråket som går via vatten­tornet i nordsydlig riktning ned till Mariehems centrum ringas in med relativt många markeringar där skogen och dålig belysning gör det otryggt. Detta med en tydlig koncentration förknippat med en plats bakom Mariehemsskolan samt närliggande gång- och cykelstråk norr om Mariehems centrum i höjd med Marihems­kyrkan. Både plats och stråk är dåligt upplyst och man kan uppehålla sig på platsen förhållandevis osedd. Platsen ses som ett tillhåll kvälls- och nattetid och intrycket är att det blir allt yngre som uppehåller sig vid platsen tillsammans med äldre (11 år till över 20 år). Området vid vattentornet anges också som ”ett tillhåll”.

Mariehemsvägen upplevs som en barriär vid centrum som delar platsen, den är trafikerad och svår att passera som gående. Passagen mellan centrumdelarna närmast cirkulationen mot E4 är otrygg på grund av trafiken.

Man skulle sakna naturen, servicen och platser i utemiljön och har många idéer för framtiden

Det Mariehemsborna framför allt skulle sakna om de skulle flytta från sin stadsdel är naturen, servicen, platser i ute­miljön och tryggheten följt av grannar och lugnet. Idéerna för stadsdelens framtid var många med önskemål om fler mötesplatser och bättre service. Flera nämnde postutdelning och ”lite finare restaurang”, kvarterspub. Men förslagen handlade även om simhall, bibliotek, café, fler anslutande skidspår, inomhusfotbollshall, systembolag och gym.

Vidare bättre skolkapacitet, fler mindre återvinningscentraler. Många diskussioner handlade om platsen vid Mariehems centrum och Kvantum där man önskade ett sammanhållet centrum utan barriär. En rad diskussioner handlade om ungdomarna med känsla att det går åt fel håll och behov av vuxennärvaro. Man såg behov av platser för ungdomar som exempel en ungdomsgård. Fler radhus föreslogs för att bidra till en bättre blandning.

/ Anna Flatholm, projektchef Gator och parker

Synpunkter som kommit in via dialogkartan

Zooma in för att se synpunkter på Marieområdet.

Sidan publicerades