De centrala stadsdelarna

Umeå centrum har en särskild roll för stadens tillväxt. Dess viktigaste funktion är rollen som attraktiv mötesplats för hela regionen. Mer handel och centrumskapande verksamheter är därför viktigt liksom fler bostäder och utvecklande av stadsmiljöer som innehåller många funktioner. Planen syftar till att åstadkomma en tätare blandstad med tydliga stads­rum och hållbart resande. Förhållningssätt till kulturmiljöerna genomsyrar planförslagets alla delar.

Plankartor – sex olika omvandlingsområden

I sex olika plankartor visas bland annat omvandlingsområde i Centrum, Öst på stan, Väst på stan, Teg, Haga och Regementet.

Kartillustration Väst på stanFörstora bilden

Väst på stan

Kartillustration Öst på stan.Förstora bilden

Öst på stan

Den täta staden – en visionsbild

Stadens identitet stärks genom att varsamt förädla stadsdelarnas karaktär. Samtidigt ska nya stadskvarter fogas till de gamla på ett sådant sätt att en spännande kontrast mellan nytt och gammalt, lågt och högt, glest och tätt kan förstärka de befintliga kvaliteterna.

Öka kollektivtrafikens framkomlighet

Översiktsplanen visar vägen från en övergång från att använda bil till att cykla gå och åka kollektivt. Målet är att fördela trafiken på ett optimalt sätt, minimera genomfartstrafiken, öka kollektivtrafikens framkomlighet, optimera förutsättningarna för gång- och cykeltrafik samt begränsa miljöstörningarna. Bilden visar exempel på gata med egna körfält för kollektivtrafiken.

Fakta fördjupningen för de centrala stadsdelarna

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 2011

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Centrumfyrkanten, Öst på stan, Väst på stan, nedre delarna av Haga, delar av Teg samt Regementet.

Planens bärande teman

Ny bebyggelse, offentliga rummet, grönstruktur, kulturmiljö, handel.

Särskild upplysning

  • Berörs av revidering av parkeringsnorm. Behandlas i separat program.
  • Trafikstrategin justeras som följdändring av revidering Fördjupning för Umeå.
  • Plankarta för Regementet sid 42 förändrats enligt tidigare diskussioner (korrekt bild nedan).
  • Kartbild över utpekade utredningsområden för framtida parkeringsanläggningar på sidan 75 förändras (se nedan). De precisa utpekade lägen (i version antagen 2011) har gett inlåsningseffekter och  möjlighet att studera alternativa lägen. Ny karta bör ange ungefärliga lägen enligt ytor med lila streckad linje.
Sidan publicerades www.umea.se/centralastan