Handläggning

När ansökan och alla handlingar och uppgiftersom behövs i ärendet om serveringstillstånd har skickats in till oss på miljö- och hälsoskydd påbörjar vi vår utredning.

Alla inlämnade handlingar granskas av handläggaren. För uppgifter som omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 30 kap 20 § gäller sekretess.

En faktura med ansökningsavgiften skickas till dig som söker tillstånd. Fakturan måste betalas även om du får avslag på din ansökan om serveringstillstånd eftersom det är en avgift för handläggningen i ärendet.

Ärendet skickas på på remiss till Polisen, Skatteverket samt Umeåregionens Brandförsvar och det görs kreditupplysningar. Remiss kan även skickas till Individ- och familjenämnden, Fritidsnämnden och Kronofogdemyndigheten och andra kommuner om vi anser att det behövs. Remissinstanserna har en svarstid på ca 3 veckor.

Om det inkommer uppgifter från remissinstanserna som kan påverka möjligheten att få serveringstillstånd får du möjlighet att ta del av och yttra dig över de uppgifterna innan beslut fattas.

Det kan även dyka upp andra frågor under handläggningens gång som du kan behöva svara på.

Vi gör i samråd med dig ett platsbesök i restauranglokalen.

Handläggningstid

Räkna med att det tar tid att få ett beslut om serveringstillstånd. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid och försöker komplettera med de handlingar som handläggaren efterfrågar så snart som möjligt.

Om du måste komplettera din ansökan kan vi på miljö- och hälsoskydd inte fortsätta vår utredning förrän du skickat in de uppgifter och handlingar som saknas.

Vår ambition är att ansökan om stadigvarande serveringstillstånd ska handläggas inom cirka 2-3 månader och ansökan om tillfälligt serveringstillstånd ska handläggas inom cirka 6 veckor. Handläggningstiden gäller från det att ansökan är komplett.

Enligt alkohollagen ska kommunen fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får hand­läggnings­tiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Handläggningstiden beror bland annat på hur snabbt alla handlingar kan lämnas in i ärendet, när Miljö- och hälso­skydds­nämnden har sina sammanträden och hur lång andra myndigheters (till exempel Polisens och Skatteverkets) svarstid för remisser är.

Beslut

Beslut i fråga om stadigvarande serveringstillstånd fattas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden vid deras sammanträden som hålls en gång per månad (med uppehåll under juli månad). De ärenden som ska vara med på nämnden ska vara färdighanterade av handläggaren två veckor innan nämndens datum.

När Miljö- och hälsoskyddsnämnden har haft sitt sammanträde meddelar handläggaren dig vad som beslutats. Beslutet skickas sedan till dig, men det tar några dagar eftersom protokollet ska justeras av nämnden först. Handläggaren informerar om när du kan förväntas få beslutet.

Beslut om tillfälliga serveringstillstånd fattas på delegation av handläggaren och därför blir handläggningstiden vanligtvis något kortare.

Möjlighet att överklaga

Om du som sökande har fått ett beslut om avslag eller beslut om villkor som du anser är felaktigt har du möjlighet att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Umeå. Information om hur man överklagar skickas alltid tillsammans med själva beslutet.

Mer information

Sidan publicerades