Årshjul för ekonomiplanering

Planering över året

Februari

I februari börjar budgetarbetet. Då presenterar verksamheterna en om- och invärldsanalys för politikerna i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder, partigrupper och centrala samverkansgruppen. Analysen tar upp aktuella områden, händelser och tendenser som rör kommunens verksamheter. Materialet används som underlag för ramar och direktiv som formuleras av politikerna.

Mars

Verksamheterna lämnar planeringsmaterial som ska utgöra underlag för direktiven. Materialet innehåller bland annat befolkningsprognoser, volym- och prisberäkningar och ligger till grund för arbetet med budgeten. Budgetberedningen (kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott) håller genomgång med ledningen för varje styrelse och nämnd. Man diskuterar bland annat nämndernas utmaningar och möjligheter. Personalens representanter i centrala samverkansgruppen deltar också i genomgången.

Gemensamma genomgångar av kommunens verksamheter sker också med kommun­styrelsens näringslivs- och arbetsutskott, presidierna i styrelser/nämnder och personalens representanter i centrala samverkansgruppen.

April

Under april och maj diskuterar varje politiskt parti hur de vill att kommunens pengar ska fördelas och vilka uppdrag och mål som kommunen ska ha inom alla verksamhetsområden.

Nämnderna lämnar planerings­underlag till kommunstyrelsen.

Maj

Budgetberedningen går igenom nämndernas planeringsunderlag och annat underlag som berör kommunens verksamhet, till exempel innehållet i regeringens vårproposition. Sedan lägger budgetberedningen fram ett huvudförslag till budget med mål, riktlinjer och ekonomiska ramar.

Samtidigt kan olika partier lägga fram egna förslag, om de inte ställer sig bakom huvudalternativet.

Juni

I juni beslutar kommunfullmäktige om budgeten, med ekonomiska ramar, mål och direktiv för varje nämnd.

Kommunfullmäktige beslutar också om hur mycket skatt kommunmedborgarna ska betala under nästkommande år.

Juli–oktober

Utifrån budgeten tar nämnderna och styrelserna tillsammans med sina verksamheter fram uppdragsplaner som beskriver hur man ska arbeta för att genomföra mål och uppdrag.

Oktober–november

Nämnderna och styrelserna tar beslut om uppdragsplaner och om fördelning av de pengar man har blivit tilldelad i budgeten.

December

Nämndernas uppdragsplaner anmäls i kommunfullmäktige.

Sidan publicerades