Miljömål och åtgärdsprogram

Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå.

Miljömålen är indelade i fem fokusområden som täcker in 15 av de nationella miljömålen och 14 av de globala hållbarhets­målen. Klicka på fokusområdena för mer information.

Vi ska minska vår klimatpåverkan och vara fossilfria

 • Umeås tätort ska vara klimatneutral till 2030 och hela Umeå ska vara klimatneutralt 2040, det vill säga ha nettonoll* utsläpp av växthusgaser.
 • Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025, det vill säga ha nettonoll* utsläpp av växthusgaser.
 • Transporternas klimat­påverkan i Umeå ska minska. Det ska ske genom att drivmedlen är fossilfria år 2030 och att det hållbara resandet ökar.
 • Umeås konsumtionsbaserade klimatpåverkan minskar till 2 ton koldioxidekvivalent per person till år 2040 och 1 ton till år 2050.

* Nettonoll innebär att summan av utsläpp och upptag av växthusgaser ska vara noll.
Mer information på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi värnar naturen och det den ger oss

 • 2025 ska arealen brukad jordbruksmark, betesmark och kärnområden för rennäringen inte ha minskat jämfört med 2019 års nivå.
 • Senast år 2025 erbjuds minst 50 procent lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter och bolag.
 • Senast år 2025 erbjuds 50 procent ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.
 • 2025 har en arbetsmodell för ekosystemtjänster implementerats så att biologisk mångfald bevaras och utvecklas.
 • Senast 2040 sköts alla utpekade natur­ och rekreationsområden efter en mångbruksplan så att deras värden bevaras och tillgängliggörs.
 • 2040 är 100 procent av värdefulla våtmarker fortsatt opåverkade utifrån 2019 nivå.
 • 2025 är andelen av kommunens skogar med klass­ning Naturvård orörd (NO) och Naturvård skötsel (NS) sammanlagt 20 procent och säkerställer en ekologisk funk­tion. Andel skog som brukas med hyggesfria metoder ökar.
 • Senast 2025 har alla grund­skolor tillgång till skolskog och odlingsmöjligheter.

Vi värnar om vattnet som en livsviktig resurs

 • Senast 2040 har alla allmänna och större enskilda vatten­täkter ett gott skydd.
 • Allmänhetens tillgänglighet till kustens strandlinje ska inte minska.
 • 2025 ska minst Sävaråns avrinningsområde ha goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
 • 2027 ska våra yt- och grundvattenförekomster ha god status.

Vi utvecklar en attraktiv och hälsosam kommun med stadigt minskande miljöbelastning

 • År 2025 är andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort.
 • År 2040 är luften i Umeå så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
 • År 2025 är gröna stråk och områden utvecklade i Umeås tät­ orter med nya och befintliga parker och gröna offentliga rum för alla, vilket säkerstäl­ ler god social och ekologisk funktion i staden.
 • År 2025 har Umeås invånare god tillgång och tillgänglighet till parker, torg och rekreationsmiljöer med god ljudmiljö.
 • År 2025 har Umeå byggnader med låg energianvändning och miljöpåverkan.
 • År 2025 ska tillsyn och skydd av kommunens kulturmiljöer ha stärkts och antalet objekt med bristande underhåll ska ha minskats.

Vi minskar förekomsten av ämnen som skadar hälsa eller miljö

 • Andelen upphandlingar med ställda miljökrav om innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen ska öka till 2025.
 • Senast år 2025 är alla skolor och förskolor samt övriga kommunala verksamheter som riktar sig till barn och unga i Umeå kemikaliesmarta.
 • Senast år 2025 är förorenade områden med mer än måttlig risk undersökta och vid behov åtgärdade.
 • Senast år 2025 har särskilt farliga kemikalier ersatts eller fasats ut.

Åtgärdsprogram

Umeå kommun har tagit fram förslag på åtgärder som ska leda till att vi når miljömålen, ett så kallat åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska beslutas av kommunfullmäktige under 2022.

Åtgärdsprogrammet beskriver för Umeå kommuns verksamheter och bolag vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där kommunen har rådighet. Åtgärdsprogrammet är också en möjlighet för andra att sätta sig in i vilket arbete kommunen planerar att göra för att nå Umeås lokala miljömål.

Åtgärdsprogrammets dokument

Programmet består av en pdf och en excel-fil som innehåller alla förslag på åtgärder. Filen är tänkt som en hjälpreda för att kunna sortera och filtrera bland åtgärderna.

Remisstiden avslutades 28 februari

Det går inte längre att lämna synpunkter och förslag på åtgärdsprogrammet. Tack för ert engagemang och alla synpunkter!

Vad händer nu?

En arbetsgrupp på Umeå kommun går nu igenom alla yttranden, synpunkter och förslag som har kommit och justerar sedan åtgärdsprogrammet. Alla som har varit med och lämnat synpunkter får återkoppling om de har lämnat en e-postadress.

Det är Kommunfullmäktige som sedan beslutar om det justerade åtgärdsprogrammet ska antas.

Har du frågor om miljömålen och åtgärdsprogrammet?

Sök bland frågor och svar

Sidan publicerades www.umea.se/miljomal