Så här hanterar vi dina personuppgifter vid anmälan till våra kurser

Det är Individ- och Familjenämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att administrera kursanmälan och för att följa upp individ- och familjenämnden kurser. Den lagliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Laglig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina uppgifter kommer att sparas till kursen är avslutad och kommer sedan att gallras.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen.

Därför behöver du samtycka till att dina personuppgifter (namn/efternamn, telefonnummer, mail och adress) behandlas hos Microsoft, vars data lagras i land utanför EU/EES. Samtycket sker då du uppger dina personuppgifter i anmälan till kursen.

Varför behövs ditt samtycke? IP nummer, namn, e-postadress, bild och ljud räknas som personuppgifter. Hur dessa får hanteras, bestäms i dataskyddsförordningen (GDPR). I GDPR finns ett förbud mot att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES om inte vissa krav är uppfyllda. Det är inte säkerställt att så är fallet i Microsoft och vi behöver därför ditt uttryckliga samtycke för att Individ och Familjenämnden ska få behandla dina uppgifter i Microsoft.

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss via individ- och familjenämnden, Stöd och omsorg,

Barnkraft (BIM och BIP): barnkraft@umea.se

Cope, 3–12 år: cope@umea.se

Cope, 13–17 år: copetonar@umea.se

Cope kursledarutbildning: anna-karin.sjogrennas@umea.se

Föräldrskap i Sverige: fos@umea.se

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades