3.3.7 Miljö och klimat

Miljöaspekter vägs in vid val av material, växlighet, och utrustning. Material och varor som bör prioriteras är de som har lång livslängd, kan återvinnas, innehåller inte miljögifter/ påverkar inte miljö och klimat negativt etcetera.

Om det utvinns och tillverkas lokalt i närområdet/Sverige kan det också väga in och tas upp till diskussion. Se även 3.4 Utrustning och 2.4 Miljö och klimat. Hänsyn ska tas till befintliga biotoper och utredning göras kring möjligheten att bevara lokala skyddsvärda biotoper. Säkerställ att biotoper närmast vatten lämnas utan avverkning. Överväg att i första hand bevara och utveckla naturlika vegetationsytor, gäller så väl gräs som träd och buskar samt hur de förhåller sig till varandra. Det kan handla om att prioritera högvuxet gräs före bruksgräsmatta, inhemska arter framför “trädgårdsarter” och flerskiktsplanteringar hellre än solitärer i gräsmatta. En del i detta är också att bevara stora befintliga träd samt död ved. Se även 3.1.3 Miljö och klimat och 3.1.3.4 Invasiva arter.

Sidan publicerades