Verksamhet för rättighetsfrågor, verksamhetsstöd

Ansökan skickas in senast 31 oktober för verksamhet som ska genomföras under kommande år.

Med verksamhetsstödet vill kommunen stötta föreningar som aktivt verkar för att värna rättigheter och vara röstbärare för målgrupper med koppling till diskrimineringslagstiftning.

Stödet kan sökas av föreningar som normalt varit verksamma under minst ett år och som i sin verksamhet aktivt arbetar för att värna rättigheter och vara röstbärare för målgrupper med koppling till diskrimineringslagstiftning.

Om stödet

Funktionen som röstbärare innebär att det civila samhällets organisationer företräder särskilda intressen, uppfattningar eller idéinriktningar i samhällsdebatten. På så sätt bidrar det civila samhället både till att en mångfald av idéer och uppfattningar synliggörs och till att intressena och uppfattningarna hos olika grupper i befolkningen företräds i offentligheten.

Målsättning med stödet är att

 • stötta föreningar i att vara röstbärare och värna rättigheter
 • stötta föreningar med koppling till diskrimineringslagstiftning som kan bidra med expertkunskap och informationsspridning till allmänheten
 • underlätta för föreningar med koppling till diskrimineringslagstiftning att skapa samverkan och sociala nätverk.

Så ansöker och redovisar din förening

Ansökan görs i första hand digitalt senast 31 oktober för utbetalning nästkommande år. I ansökan ska följande beskrivas för kommande verksamhetsår:

 • budget
 • aktivitetsplan

Dessutom ska föreningen bifoga senaste

 • årsmötesprotokollet
 • verksamhetsberättelsen
 • revisionsberättelsen
 • resultat- och balansräkningen.

Villkor för stödet

Det är fritidsnämnden som årligen beslutar om vilka föreningar som erhåller verksamhetsstöd. Följande områden kan ligga till grund för stöd:

 • Funktionsnedsättning: Funktionshindersföreningar som värnar om rättigheter för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
 • Ålder: Pensionärsföreningar anslutna till PRO, SPF, SPRF, SKPF, RPG eller sverigefinska pensionärer som värnar om rättigheter för äldre. Området innefattar även föreningar som värnar om rättigheter för barn och unga.
 • Nationella minoriteter: Föreningar som värnar om rättigheter för nationella minoriteter; samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.
 • Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning: Föreningar som värnar om rättigheter ur ett jämställdhets- eller HBTQ-perspektiv.
 • Etnisk tillhörighet: Föreningar som värnar om lika rättigheter för alla oavsett hudfärg och nationellt eller etniskt ursprung.
 • Religion eller annan trosuppfattning: Föreningar som värnar om rättigheten att utöva eller ge uttryck för religion utan att riskera att bli utsatt för diskriminering. Området innefattar exempelvis föreningar som verkar mot antisemitism och islamofobi.

Det ska i föreningens stadgar framgå att föreningens ändamål är att verka i enlighet med syftet för detta stöd. Dessutom ska föreningen visa, till exempel i verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, att man aktivt arbetar för att värna om rättigheter.

Föreningar som får årligt verksamhetsstöd från andra nämnder än fritidsnämnden samt föreningar som erhåller stöd till fritidsverksamhet för prioriterade grupper kan ej erhålla detta stöd.

Föreningen är skyldig att meddela kommunen om större verksamhetsförändringar under det år som verksamhetsstödet gäller och bidraget kan då komma att omprövas.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.

Sidan publicerades www.umea.se/stodrattighetsfragor