Bänkar, björkar, gräs, planteringar, folk sitter i solen

Rådhusesplanaden, Kungsgatan-Skolgatan

Den första etappen, delen mellan Kungsgatan och Skolgatan invigdes 26 juni 2015.

En stadsmässig esplanad

Målet med den nya utformningen har varit skapa en stadsmässig esplanad med hög klass på gestaltningen, god funktion för gång- och cykel, en attraktiv park- och gatumiljö som kan fyllas med stadskärnans aktiviteter. Rådhusesplanaden har ett högt kulturhistoriskt värde vilket har tillvaratagits, bland annat genom att björkallén har sitt ursprungliga utförande och att mittstråket hållits öppet så att Rådhusets och järnvägsstationens fasader även i fortsättningen blir fullt synliga som avslutning på stråket. Den nya esplanaden har fått ett helt nytt formspråk där grusytor och planteringsytor likt stora, kantiga isflak bildar stråk och platser. Kraftiga kanter av stål ramar in den gröna mittdelen där perenner och porlande vatten skapar en lugnare grön plats mitt i centrala staden.

De granitbelagda ytorna längs esplanadens kanter är indelade i olika zoner med cykelparkeringar närmast parken, plats för gående och cyklister i mitten och närmast fasad finns utrymme för uteserveringar. Den ljusa graniten är vald för att ge ett exklusivt intryck och visionen är att samma markbeläggning ska finnas längs hela esplanadens sträckning. Den ljusa graniten, den mörka frisen närmast fasaden, det mörka stålet i sina olika bearbetningar, de ljusa grusytorna, de enhetliga perennplanteringarna, de tre fontänerna och de varmröda bänkarna bidrar alla till en välkomnande, modern och formstark esplanad.

Att tydliggöra årstidväxlingar och att skapa användbarhet året om har varit viktiga mål. Välkomponerade perenn­planteringar med en variation från tidig vår till sen höst kommer tillsammans med ett intensivt vårflor och sprakande höstfärg att skapa ett föränderligt stadsrum. Belysningen bidrar dels till rumslighet och upplevelseden gröna delen men de 7 meter höga belysningsmasterna är också viktiga för att signalera paradgata.

Eftersom Rådhusesplanaden fungerar som en entré till stadskärnan från järnvägen är orienterbarhet och tillgänglighet särskilt viktigt här. I möjligaste mån har de entréer som i dag ligger mot esplanaden gjorts tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Medverkande Rådhusesplanaden Kungsgatan-Skolgatan

Landskapsarkitekter: Peter Becht och WSP/Eva Henriksson

Entreprenör: NCC

Sidan publicerades