Ändra planlösning

Vilken ansökan krävs?

Att väsentligt ändra planlösning är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.

Bygglov kan krävas om byggnadens användning ändras, till exempel från bostad till handelslokal. Det kan även krävas bygglov om det utförs fasadändringar vid ändring av planlösningen.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan:

 • Påverkar ändringen byggnadens brandskydd?
 • Påverkar ändringen byggnadens bärande konstruktion?
 • Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
 • Kräver ändringen att ventilationssystemet måste ändras för att få ett bra luftflöde?
 • Har byggnaden något särskilt bevarandevärde?
 • Vilka ritningar och handlingar krävs?
 • Vid större ändringar kan en kontrollansvarig krävas.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som ändringen berör
 • Planritningar på befintlig planlösning
 • Planritningar på tänkt ändring
 • Konstruktionsritningar om bärande konstruktion berörs
 • Brandskyddsbeskrivning vid ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet
 • Ventilationsritningar vid ändringar av ventilationen
 • VS-ritningar om det tillkommer installationer eller om det sker väsentliga ändringar av befintliga VS-installationer

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov eller gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du som lämnar in ansökan blir kontaktperson i ärendet och företaget eller föreningen du företräder blir juridiskt sett sökande/byggherre.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Mer information

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Tänk på vad som gäller just för er och anpassa därefter.

Läs mer om tillgänglighet

Sidan publicerades