Renovering och underhåll

Befintliga byggnader ska underhållas så att dess tekniska egenskaper bevaras och att byggnaden hållas i ett vårdat skick.

Underhåll av byggnadens utvändiga material ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde. Kultur­historiska byggnader ska underhållas så att deras kulturhistoriska värden bevaras. Ändring av utseende, byte av material och liknande kan kräva bygglov för fasadändring.

Även för invändigt underhåll gäller att byggnadens värde och karaktär ska bevaras.

Underhåll kräver generellt inte bygglov eller anmälan men större åtgärder kan vara lov- eller anmälningspliktiga. Läs mer om vad som krävs utifrån det du tänkt göra nedan.

Ändring av konstruktion

Ändring av planlösning

Ändring av brandskydd

Ändring eller ny installation av ventilation

Ändring eller ny installation av vatten eller avlopp

Ändring eller ny installation av hiss

Ändring av byggnads eller lokals användningssätt

Underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad

Solceller

Fasadändring

Sidan publicerades