Klimatneutrala Umeå 2030

Takten i klimatomställningen måste öka. Tillsammans med flera andra organisationer i Umeå ska vi genomföra kraftfulla åtgärder som på allvar minskar klimatavtrycket. För att lyckas med det arbetar vi för att fler ska samarbeta och engagera sig i Umeås klimatomställning.

Klimatneutrala Umeå 2030 är namnet på ett projekt där Umeå kommun är en av sex parter. I projektet arbetar vi för att bygga upp och utveckla nya former för samverkan och medskapande. Här beskriver vi några av de viktigaste sakerna projektet jobbar med:

Umeå Klimatfärdplan

Klimatfärdplanen pekar ut Umeås stora klimatutmaningar där det finns stora fördelar med att flera kraftsamlar till­sammans. Färdplanen är utformad som en form av kontrakt, som företag och andra organisationer kan skriva under för att visa sitt deltagande. Ambitionen är att fler företag och organisationer ska ansluta till färdplanen under arbetets gång.

Umeå klimatfärdplan

Samarbete med staten

Umeå är en av flera svenska städer som har skrivit under ett så kallat Klimatkontrakt 2030. Det är ett avtal mellan städer, myndigheter och Viable Cities där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. Kontraktet är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan städerna och den statliga nivån.

Eftersom det inte finns någon glasklar väg framåt, vi behöver pröva oss fram, så kommer Klimatkontrakt 2030 att utvecklas över tid. Det ska revideras varje år och i det här projektet arbetar vi med att utveckla Umeås rutiner för det.

Klimatkontrakt 2030

Bättre överblick och struktur på arbetet

En gemensam struktur för uppföljning och visualisering av klimatåtgärder och satsningar hjälper oss att se hela bilden och identifiera områden där fler insatser behövs för att vi ska klara klimatmålen.

Kommunens verktyg för visualisering av klimatomställningen

Mest klimat för våra pengar i Umeå!

Vi utvecklar en gemensam metod och struktur för så kallade klimatinvesteringsplaner, det vill säga planer som visar vilka investeringar som kan göra störst skillnad för att vi ska komma närmare klimatmålen och bromsa klimatförändringarna.

Inflytande för dig som bor och verkar i Umeå

En viktig del i omställningsfunktionen är att möjliggöra för dig som bor i Umeå att engagera dig och få känna dig delaktig i klimatarbetet. Här arbetar vi med olika modeller för medskapande, till exempel rådslag, referensgrupp och medborgar­verkstad. Bland annat är projektet del i Umeå kommuns satsning på medborgarverkstaden Umecom.

Medborgarverkstaden Umecom Länk till annan webbplats.

Fakta om projektet

Projekttid

1 oktober 2021 – 30 september 2024

Budget

10 miljoner kronor

Finansiärer

Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities

Partners

Umeå kommun står för projektledning och koordinerar flera av projektets arbetsinsatser. Övriga partners i projektet är

  • Umeå energi
  • Umeå universitet
  • Sveriges lantbruksuniversitet
  • Forskningsinstitutet RISE
  • Coompanion Västerbotten

Mer information

Umeå klimatfärdplan

Tillsammans med 36 andra företag och organisationer har Umeå kommun skrivit under en avsiktsförklaring om att ansluta till Umeå klimatfärdplan och anta flera klimatutmaningar.

Umeå klimatfärdplan

Innovationsprogrammet Viable Cities

Om Viable Cities Länk till annan webbplats.

Klimatkontrakt

Umeå kommun är en av nio kommuner som har undertecknat ett klimatkontrakt för att snabba på utvecklingen för att bli en klimatneutral stad.

Klimatkontrakt 2030

Sidan publicerades www.umea.se/klimatneutral