Frågor och svar om Umeå klimatfärdplan

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Umeå klimatfärdplan. Saknar du något? Kontakta oss gärna!

Umeå klimatfärdplan är två saker på samma gång: en sammanställning av vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i Umeå och en plattform där Umeåaktörer stärker varandra och gemensamt arbetar för att lyckas minska klimatutsläppen i enlighet med Parisavtalet

Läs hela klimatfärdplanen här

Umeå klimatfärdplan finns för att vi i Umeå måste samarbeta om den lokala klimatomställningen. Många gör redan bra saker men genom att dela de goda exemplen och samarbeta om det som är svårt kan vi accelerera klimatomställningen – ingen klarar enskilt att minska utsläppen tillräckligt snabbt och mycket utan att ta hjälp av andra.

Umeå kommun har klimatmål som berör hela den geografiska platsen – och alla vi som lever här. Rent krasst är det så att kommunen inte kommer nå sina klimatmålsättningar utan att ta hjälp av och samarbeta med andra.

Även om vi gör mycket idag för att minska utsläppen går det alldeles för långsamt – utsläppskurvorna måste börja peka brant nedåt snarast för att inte förbruka hela vår koldioxidbudget de närmsta åren. Om vi däremot får till kraftiga minskningar nu, köper vi oss lite tid att lösa de svåraste frågorna längre fram.

Vi behöver helt enkelt ett starkare samarbete, höjda ambitioner och gemensamma mål för att Umeå ska göra sin del i Parisavtalet och bli en föregångare i klimatomställningen.

  • Konsumtionens klimatavtryck ska minska från 11,5 ton per person och år till 2 ton 2040 och 1 ton 2050. 1 ton sägs motsvara en långsiktigt hållbar nivå ur ett globalt perspektiv.
  • Den geografiska platsen Umeå ska vara klimatneutral till 2040 och Umeås tätort ska vara klimatneutral redan till 2030. Klimatneutral betyder ungefär att utsläppen ska minska med 85 procent jämfört med 1990 års nivåer.
  • Vi ska resa mer klimatsmart. År 2025 ska 65 procent av alla resor som vi gör i Umeå ske med kollektivtrafik, cykel eller gång.
  • Umeå kommun och de kommunala bolagen ska gå före och vara klimatneutrala redan till 2025.

På www.umea.se/miljomal kan du läsa mer om kommunens arbete för att nå klimatmålen

Det innebär att man är med och bidrar till att Umeås utsläpp minskar i den takt som Parisavtalet kräver. Enligt beräkningar från klimatkollen.se innebär det i dagsläget att utsläppen måste minska med ungefär 20 procent per år.

Här kan du läsa mer om Umeås klimatavtryck och utsläppsutrymme

Det betyder inte att organisationer som ansluter till färdplanen åtar sig att minska med 20 procent inom den egna organisationen. Alla verksamheter har olika förutsättningar, möjligheter och utgångslägen för sina egna utsläppsminskningar. Det viktigaste är att de som ansluter till klimatfärdplanen är med och bidrar till minskade utsläpp i Umeå och det kan man göra på många sätt. Att minska egna utsläpp är ett sätt, men minst lika viktigt är att alla är med och bidrar med kunskap, erfarenheter och resultat från sitt arbete.

Vi som ansluter till Umeå klimatfärdplan står inte ensamma med ansvaret för Umeås utsläppsminskningar. För att hantera utmaningen krävs omvälvande insatser från alla håll, både i Umeå, nationellt och internationellt, till exempel i form av lagstiftning, styrmedel och finansiering.

Ja det är helt sant att målet om klimatneutralitet, det vill säga 85 procents minskning jämfört med 1990 skulle nås tidigare om vi minskar utsläppen med 20 procent per år.

När Umeå kommun antog klimatmålen lade man till en formulering för att tydliggöra vikten av att utsläppen börjar minska snabbt de närmsta åren om vi ska klara att bromsa den globala uppvärmningen: ”Minskningstakten ska ske på ett sådant sätt att Umeå kommuns utsläppsutrymme inte överskrids. Utsläppsutrymmet utgår ifrån Parisavtalet och beräknas utifrån bästa tillgängliga forskning.”

Utsläppsutrymmet får man genom att beräkna hur mycket utsläpp ett visst land eller en kommun totalt kan släppa ut i förhållande till målet om att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader. För att inte överskrida utsläppsutrymmet krävs en viss takt på utsläppsminskningarna. Enligt beräkningar från klimatkollen.se måste utsläppen i Umeå och Sverige minska med runt 20 procent per år.

Klarar vi att göra enkla stora utsläppsminskningar de närmsta åren vinner vi tid till att lösa svårare utmaningar längre fram.

Umeå klimatfärdplan är för alla typer av organisationer, oavsett hur långt vi har kommit i vårt omställnings­arbete. För företag och organisationer som är i början av sin resa finns möjlighet att få stöd och kunskap, medan den som redan gör mycket kan bidra med sina erfarenheter för att öka omställningstakten i hela Umeå. Alla deltar efter förmåga och behov. Det viktiga är att vi kraftsamlar gemensamt och får med så många som möjligt i Umeås omställning.

Ett mindre antal aktörer har redan börjat utveckla Umeå klimatfärdplan, men på sikt vill vi att så många som möjligt ska ansluta. Vi som är företag, organisationer, offentliga och akademiska verksamheter i Umeå kommun måste agera nu och tillsammans arbeta för att skynda på klimatomställningen.

Din organisation ansluter genom att signera en avsiktsförklaring om att arbeta tillsammans för att skynda på Umeås klimatomställning. Både avsiktsförklaringen och själva klimatfärdplanen med utpekade fokusområden och klimatutmaningar här på www.umea.se/klimatfardplan

De första anslutande organisationerna signerade under den 1 december 2022, men det går utmärkt att ansluta i efterhand från och med 1 februari 2023. Läs först igenom färdplanen och beskrivningen av utmaingarna. Vi vill veta:

  1. Vilka utmaningar ni antar
  2. Vem i er organisation som skriver under
  3. Vem som ska vara er kontaktperson

Genom att skriva under avsiktsförklaringen och ansluta till Umeå klimatfärdplan åtar vi oss att arbeta tillsammans med andra företag, offentliga verksamheter och organisationer för att skynda på Umeås klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen i enlighet med Parisavtalet.

Vi ställer oss bakom målen om ett klimatneutralt Umeå till 2040 och en minskning av de konsumtionsbaserade klimatutsläppen i Umeå till 2 ton CO2 per person 2040 och 1 ton 2050.

För att inte överskrida Umeås utsläppsutrymme åtar vi oss att bidra till att Umeås klimatutsläpp minskar årligen med minst 20 procent.

Inom Umeå klimatfärdplan åtar vi oss att under perioden 2023–2025

  1. delta aktivt i gemensamt lärande och dialog
  2. dela information årligen om aktiviteter och resultat
  3. arbeta aktivt för minskade klimatutsläpp i linje med vårt klimat- och hållbarhetsarbete och kopplat till minst fem av klimatfärdplanens klimatutmaningar

Hela färdplanen och avsiktsförklaringen hittar du här

Umeå kommun driver arbetet med Umeå klimatfärdplan och koordinerar de gemensamma aktiviteterna, men innehållet skapar vi som ansluter oss tillsammans.

Färdplanen utvärderas och revideras årligen. Varje år följer vi också upp de åtaganden vi gör i färdplanen och redovisar dem.

Tanken är att Umeå klimatfärdplan ska utvecklas kontinuerligt – det behövs för att klimatomställningen i sig är under mycket snabb utveckling och att vi därför behöver vara snabbfotade, både vad gäller klimatutmaningar och nätverk.

Varje år i början av december, med start 2022 arrangeras sedan ett så kallat lokalt klimattoppmöte, där vi kan mötas och diskutera Umeås klimatomställning brett med många olika typer av aktörer.

I samband med mötet kan organisationer som redan är anslutna skriva under en reviderad version av Umeå klimatfärdplan. Samtidigt kan fler organisationer ansluta. Exakt hur kommande lokala klimattoppmöten ska se ut utformar vi tillsammans inom Umeå klimatfärdplan.

Umeå kommun är initiativtagare och har tagit fram ett underlag till det dokument som beskriver våra utmaningar och vad vi måste göra här i Umeå för att minska utsläppen.

Under 2021 och 2022 har Umeå kommun diskuterat färdplanen och former för samarbete med representanter för näringslivet, akademin, civilsamhället och andra offentliga verksamheter i Umeå.

Dokumentet Umeå klimatfärdplan pekar ut fokusområden och utmaningar att anta för att bidra till Umeås klimatomställning.

Läs hela klimatfärdplanen här

Umeå kommun är ytterst ansvarig för Umeå klimatfärdplan och tar på sig att driva och samordna arbetet inom Umeå klimatfärdplan. Det handlar till exempel om utveckling av struktur, innehåll och tematiska grupper, samordning av gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

Målet är att de organisationer som ansluter tillsammans skapar en gemensam plattform där vi tar tillvara på den omställningsförmåga som finns i Umeå och tar krafttag för att snabbt minska klimatutsläppen.

Liknande initiativ som Umeå klimatfärdplan tas just nu i många andra städer runt om i Sverige och resten av Europa. I en del städer kallas de lokala klimatkontrakt.

Sedan 2020 skriver Umeå kommun och flera andra kommuner ett nationellt klimatkontrakt med flera myndigheter. Det kallas Klimatkontrakt 2030.

Inom ramen för Europeiska unionens satsning på 100 klimatneutrala städer till 2030, finns planer på att formulera så kallade Climate City Contracts som städerna skriver med EU.

De lokala klimatkontrakten, som Umeå klimatfärdplan, hänger ihop med dessa klimatkontrakt på EU-nivå och nationell nivå.

Sidan publicerades