Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Utemiljö vid Nipvägen. Illustration: Sweco.

Aktuellt just nu

Nu pågår arbetet med Bölevägens ombyggnad. Entreprenören BIMAC:s platschef Peter Andersson beskriver här fortlöpande pågående och planerade arbeten. Eftersom ombyggnaden av vatten- och avloppsledningarna kräver djupa schakter kommer det stundtals vara besvärligt att ta sig fram i området. Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under ombyggnaden. Entreprenören kommer informera respektive fastighetsägare/ verksamhet minst 5 dagar innan arbete som berör dennes fastighet påverkas.

Då Bölevägen stängs av för genomfartstrafik uppmanar vi alla att välja en alternativ väg samt respektera skyltning och förbiledningar. Vi ber om överseende med de olägenheter som dessa arbeten föranleder.


Kartbild av Bölevägen vintern 2023/2024. Klicka på bilden för att förstora.

Vecka 19

Bölevägen Östra: 

 • Väg- samt vatten- och avloppsarbeten är påbörjade mellan Svedjebacken-Lektorsgränd. Vi tackar för att ni respekterar vår avspärrning.
 • Vägar och potthål på övriga vägar justeras allt eftersom nu när solen smälter bort den kvarvarande snön.

Bölevägen Västra:

 • Just nu pågår vatten- och avloppsarbeten mellan Laxgränd och Nipvägen (in till korsningen mot Blockvägen).
 • Vi har städat upp och grovjusterat vägarna som är urgrävda så det ska vara enklare att köra inom området. Vi har återmonterat staket och sått in gräs på de fastigheter där vi utförde vatten- och avloppsarbeten förra säsongen.
 • Vi håller även på att planera in den första asfalteringen som skall ske inom området.

Vecka 18

Bölevägen Östra:

 • Till veckan påbörjas väg- och vatten och avloppsarbeten mellan Svedjebacken-Lektorsgränd.
 • För att ta sig till Hanskogs, Laxgränd eller Engelska skolan kör du vägen via Furugränd eller Lektorsgränd.

Bölevägen Västra

 • Arbeten har redan påbörjats här. Vi har flyttat en stenmur på Bölevägen 38, håller på med kanalisation efter vinterns vatten och avloppsarbeten samt påbörjat ny arbeten.
 • Till veckan påbörjas väg och vatten och avloppsarbeten mellan Laxgränd och Nipvägen (in till korsningen mot Blockvägen).
 • Justering och städning av vägar sker allt eftersom det töar fram.

Vecka 10

 • Arbetet börjar avta på grund av vinteruppehåll. Uppstart igen i april/maj beroende på snömängd och tjäle.
 • Vi förbereder för att släppa igenom gång- och cykeltrafik genom hela Bölevägen under vårt vinteruppehåll. Vår förhoppning är att det ska underlätta för samtliga gång och cykelresenärer.  
 • Vår underentreprenör Pollex utför nu relining på vissa sträckor, detta kan medföra vissa mindre störningar under kortare perioder.
 • Efter önskemål från många cyklister kommer vi att fortsätta vinterväghålla gång- och cykelbanan mellan Nipvägen och Strandpromenaden hela denna vintersäsong.

Vecka 6

 • Arbetet med relining av både befintliga dag-/spillvattenledningar i Bölevägen pågår nu förfullt samt grävning för nytt vatten och avlopp mellan Nipvägen och Umelivägen utefter Bölevägen. Vatten- och avloppsgrävningen mellan Bölevägen och Bölevägen är nu avklarad och det innebär att vi nu på tisdag den 6 februari kommer att öppna Bölevägen fram till korsningen Laxgränd/Bölevägen, enligt bifogad bild.
 • Den provisoriska vägen från Nipvägen till Laxgränd kommer att fortsatt vara öppen under de kommande två veckorna men då enbart för gång- och cykeltrafik. Efter det kommer vägen ej att vinterväghållas. Mer information gällande exakt datum samt ny dragning för tillfällig gång- och cykelväg  kommer i kommande nyhetsbrev.

Vecka 3

 • Vi har nu påbörjat relining av både befintliga dag-/spillvattenledningar i Bölevägen. Arbetet kommer att pågå under kommande månader.
 • Vi arbetar även med vatten- och avloppsschakt mellan Nipvägen och Laxgränd efter Bölevägen.
 • Under kommande  vecka kommer vi att återfylla vatten- och avloppsschakten vid Bölevägen och Bölevägen, så förhoppningsvis kan vi inom kort öppna korsningen Laxgränd/Bölevägen och därmed ta bort den provisoriska vägen från Nipgränd till Laxgränd.

Vecka 52

 • I skrivande stund pågår vatten- och avloppsarbeten efter Bölevägen, mellan Nipvägen och Bölevägen.
 • Den tillfälliga belysningen är nu borttagen eftersom många av de nya belysningsstolparna nu har börjat lysa.
 • Under mellandagarna pågår inget arbete utan vi är åter i gång den 8 januari 2024.
 • I januari fortsätter vi med vatten- och avloppsarbeten och relining av både befintliga dag-/spillvattenledningar kommer att utföras.

Vi önskar er en trevlig jul!

Vecka 48

Förtydligande kring omledning av trafik

Möjligheten till motorfordonspassage längs strandpromenaden stängs omgående.

Vi är tvungna att stänga möjligheten att köra bil längs cykelvägen mellan Laxgränd och Skeppargatan eftersom antalet fordon som nyttjar denna sträcka är alldeles för stort. Säkerheten för oskyddade trafikanter måste prioriteras.

Angöring till Laxgränd blir fortsättningsvis endast via Nipvägen.

Vi påminner om att vara ute i god tid och visa hänsyn vid de nya genomfarterna. På så sätt kan vi minska risken för olyckor onödiga störningar.  

Bilden visar den spont vi använder oss av för att kunna arbeta säkert.

Vecka 47

 • Nu pågår arbetet med att förlägga en dagvattenledning och en spillvattenledning i Laxgränd. Vi använder oss av spont då utrymmet och andra förhållanden inte medger schakt med slänt.
 • Vi håller även på med VA-/och gatuschakt mellan Svedjebacken-Kronovägen.
 • Sedan pågår arbetet med att byta ut den tillfälliga belysningen till den nya permanenta och allt eftersom tänds de nya belysningsstolparna.

Vecka 46

Förtydligande kring omledning av trafik

Kartan ovan visar vilka vägar som kommer vara öppna för allmän trafik under vintersäsongen. Röd markering visar avstängda sektioner av gata.

Laxvägen provisorisk väg mot Nipvägen

Du som bor längs Laxgränd behöver komma ihåg att din utfart under denna tid är provisorisk väg upp mot Nipvägen. Strandpromenaden är endast tänkt som ett alternativ att endast nyttja då provisorisk utfart ej är framkomlig. Vid sådana fall är det låg fart som gäller för bilburen så att övrig gång- och cykeltrafik längs sträckan ska känna sig trygga.

Vi påminner om att vara ute i god tid och visa hänsyn vid de nya genomfarterna. På så sätt kan vi minska risken för olyckor onödiga störningar.

Vecka 45

 • Nya omledningar från och med 7 november. Se www.umea.se/bolevagen
 • Vi påminner om att vara ute i god tid och visa hänsyn vid de nya genomfarterna. På så sätt kan vi minska risken för olyckor onödiga störningar.

Vecka 43

 • Just nu pågår montering av de nya belysningsfundamenten och vi kommer inom kort att börja montera belysningsstolpar med nya armaturer.
 • Den nuvarande tillfälliga belysningen kommer att ersättas genom att vi driftsätter den nya belysningen, förhoppningsvis lyser den nya belysningen inom kort.
 • Vi fortsätter att arbeta med vatten- och avlopp-/och gatuschakt för nya Bölevägen. Bryggargatan och Domarvägen kommer att öppnas för genomfartstrafik inom de kommande veckorna.
 • Under november kommer vi börja med vatten- och avloppsarbeten i Laxgränd. Detta arbete kommer att få konsekvenser för genomfartstrafik.
 • Vi kommer i samband med vatten och avloppsarbetena att presentera en ritning/TA-plan där avstängningar och tillfälliga vägar visualiseras. Så håll utkik efter kommande nyhetsbrev.

Bilden visar barnen när de planterade blomsterlök i parken närmast Enbärsvägen.

Vecka 42

 • Vecka 42 planterade barn från Böle Förskola och Internationella Engelska skolan under handledning av kommunens parkdriftspersonal blomsterlök i parken närmast Enbärsvägen.
 • Till våren kommer vildtulpan, vit balkansippa och snökrokus att blomma i parken.Sedan tidigare har vi planterat fruktträd och buskar samt lagt ut stockar av olika träslag i ett hexagonmönster.
 • Alla stockar går att sitta eller balansera på, en del av dem kommer också att borras i så att de blir insektshotell.
 • Detta är en del av EU Horizon 2020-projektet GoGreenRoutes som syftar till att föra in mer natur i staden och öka invånarnas hälsa och välbefinnande.

Pågående grävarbete.

Vecka 35

 • Vi håller på med grävarbeten för nytt vatten och gata samt gata utanför Volvo och korsningen Domarvägen.
 • Trafik har lagts om till Olles kiosk via Enbärsvägen.
 • Inom de närmsta veckorna kommer det påbörjas förgrävning av befintliga vatten och avloppsanslutningar för att kontrollera så att det går att bygga ihop med nytt vatten och avlopp.
 • Vi sorterar befintligt material (grus) där delar av materialet återanvänds i projektet.
 • Vi får fortsatt leveranser av material som kommer att placeras inom arbetsområdet.

Var gärna ute i god tid och kör extra försiktigt i området med hänsyn till skolbarn och den nedsatta framkomligheten. Tack!

Vecka 22

 • Vi arbetar i korsningen Bölevägen/Bryggargatan där nytt vatten och avlopp ansluts mot befintligt. Hela korsningen är avstängd och omledning för gång- och cykeltrafik sker via Målargränd.
 • Vi kommer att borra en ny 600 meter lång vattenledning i Bölevägen under vecka 22.
 • Grävarbeten för nytt vatten och avlopp samt gata på sektionen utanför Volvo.
 • Befintligt material (grus) kommer att sorteras med start vecka 22.

Vecka 19

 • Entreprenören fortsätter med rivning och demontering av befintlig gata, gång- och cykelväg, grönytor samt vatten och avlopp.
 • Förgrävning av befintliga vatten- och avloppsledningar görs för att kontrollera anslutningsnivåer/dimensioner/material.
 • Leveranser av material kommer att placeras inom arbetsområdet.
 • Grävarbeten för nytt vatten och avlopp samt gata utanför Volvo.
 • Svetsning av ny vattenledning kommer att påbörjas.

Vecka 18

 • För att kunna utföra ombyggnaden kommer entreprenören behöva demontera dom flesta bullerskydd, plank och stängsel som angränsar mot Bölevägen. Dessa kommer att återmonteras eller ersättas med nya om de är i för dåligt skick. Även markytor som påverkas av arbetena kommer att återställas till ursprungligt skick.
 • Se karta för åtkomst till Bölevägen för boende under etapp 1 här

Vecka 17

 • Påbörjar rivning och demontering enligt bygghandlingar. BIMAC kommer att informera fastighetsägarna om vad dessa arbeten avser innan de påbörjas.
 • Inmätning av befintliga förhållande och utsättning av vissa delar av projektets omfattning.
 • Uppställning av byggskylt.
 • Förberedande arbeten inför uppställning TA-plan/avstängning av vägar.
 • Syn av arbetsområdet tillsammans med beställare.
 • Arbete med etableringsytor.


Prenumerera på nyheter om Bölevägen

Fyll i din mejladress och klicka på "OK". Som prenumerant får du ett mejl när en nyhet publiceras. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter om Bölevägen. Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter på www.umea.se/prenumerationbehandling.

Personuppgiftsansvarig:
Tekniska nämnden
901 84 Umeå

Hantera prenumeration
Sidan publicerades