Bild som visar Vasagatan, sett från Vasaplan, med Great Eastern-restaurangen till vänster och Sega Råttan till höger.

Vasagatan ska rustas upp och bli ett attraktivare gaturum.

Vasagatan

Vasagatan ska rustas upp och bli ett sammanhållet stråk mellan Operaplan vid Norrlandsoperan ner till Årstidernas park vid Umeälven. Upprustningen är uppdelad i etapper utspritt under flera års tid där vissa etapper kräver större om­byggnationer och andra etapper kräver mindre åtgärder. Målet med projektet är att Vasagatan ska bli ett attraktivt gaturum där nya delar tillförs, samtidigt som vi rustar upp gatan och det vatten- och avloppssystem som ligger där.

Syftet är att Vasagatan ska upplevas som ett tryggt, trevligt och inbjudande stråk.

Projektet Street moves 2

I uppdraget för upprustningen av Vasagatan ingår det även att delta i ett parallellt projekt, Street moves 2. Projektet finansieras av Vinnova och koordineras av ArkDes. Projektet utgår från gaturummet och gaturummets förutsättningar och utmaningar för att hitta ett sätt att skapa ett attraktivt gaturum där människors hälsoperspektiv är i fokus. Tidigare har man inom projektet bland annat jobbat med flyttbara möblemang som skapat plats för bland annat lek, odling och mötesplatser.

Aktuellt våren 2022

Under våren 2022 kommer en gestaltningsvision för hela gatan att tas fram som ett första steg. Syftet med att ta fram en vision för gatan är att med skisser och bilder kunna visualisera hur trivseln i gaturummet kan förhöjas samtidigt som gatans funktion säkerställs. Denna vision kommer att utgöra en grund inför fortsatt projektering och ombyggnation. Informations- och samrådsmöte sker under våren och kallelse till berörda skickas ut när konsult har påbörjat visionsarbetet och vi har mer information att dela med oss av.

Karta från projektbeskrivningen

Etapper och tidsplan

  • Etapp 1, Skolgatan - Kungsgatan: Sträckan är cirka 90 meter. Projektering kommer att genomföras under hösten 2022 och uppstart av ombyggnation planeras till våren 2023. Ombyggnation genomförs i samarbete med Vakin och Umeå Energi.
  • Etapp 2, Kungsgatan - Storgatan: Sträckan är cirka 120 meter. I denna etapp ingår även korsningarna Vasagatan/Kungsgatan samt Vasagatan/Storgatan. Projektering genomförs under hösten 2022 och uppstart av ombyggnation planeras till 2024. Ombyggnationen genomförs i samarbete med Vakin och Umeå energi.
  • Övriga etapper: Upprustning av övriga etapper ligger längre fram i tiden och ingår endast i visionsarbetet till en början.
Sidan publicerades www.umea.se/vasagatan