Genomfartsförbud, Petrus Laestadius väg

Genomfartsförbud förbi hållplats Universum

16 juni 2022 tog tekniska nämnden beslut om att införa ett genomfartsförbud för en del av Petrus Laestadius väg. Anledningen är att lokal­trafiken i Umeå (Ultra) hade problem med framkomlighet genom universitetsområdet. Från och med hösten 2022 och ett år framåt infördes därför ett genomfartsförbud för motorfordonstrafik, med undantag för kollektivtrafik, taxi och moped klass 1. Förbudet gäller under dagtid på vardagar och omfattar en begränsad del av Petrus Laestadius väg.

Med detta vill tekniska nämnden se om det ger bättre framkomlighet och en säkrare trafikmiljö, i linje med det kollektiv­trafik­program som kommunfullmäktige antog i oktober 2021.

Gäller vardagar klockan 07 till 18

Begränsningen för motorfordonstrafik gäller vardagar mellan klockan 07 och 18, från oktober 2022 och ett år framåt. Kollektivtrafik, taxi och moped klass 1 exkluderas från begränsningen. Sträckan som omfattas är den del av Petrus Laestadius väg som ligger mellan Universitetsvägen och Köksvägen.

Busstrafiken på sträckan är omfattande och flera av Umeås största busslinjer passerar hållplats Universum. Under morgon- och eftermiddagsrusningen är framkomligheten begränsad med många privatbilister längs vägen, vilket skapar köer och förseningar. Det rör sig också många oskyddade trafikanter i området; fotgängare och cyklister.

Parkeringar fortsatt tillgängliga

Genomfartsförbudet utformas på det sättet att befintliga parkeringsytor längs sträckan och på universitetsområdet som helhet blir fortsatt tillgängliga. Det krävs heller inte några ombyggnationer av infrastrukturen i området, vilket gör åtgärden kostnadseffektiv.

Både Region Västerbotten och Umeå universitet är positiva till testet och för kollektivtrafiken innebär åtgärden att fler får möjlighet att resa hållbart. Tidigare har restiderna med kollektivtrafiken förlängts på grund av alla bilköer i området, förhoppningen är att tack vare genomfartsförbudet kunna minska restiderna igen.

Utvärderas hösten 2023

Under hösten utvärderas testet genom analys av bland annat trafikmätningar, mätning av körtid och uppföljning av skadestatistik. Därefter fattas beslut om att avsluta, förlänga eller permanenta åtgärden.


Tillfälliga störningar på omledning

I och med genomfartsförbudet förbi hållplats Universum leds trafik till universitetet om runt universitetsområdet via Universitetsvägen – Petrus Laestadius väg – Gösta Skoglunds väg (grön linje i bilden ovan). Den vägen blir dock inte helt tillgänglig förrän någon gång mellan 17-21 oktober. Detta beroende på grävarbete som Akademiska hus genomför längs sträckan.

Trafikanter vägvisas istället runt universitetet via Universitetsvägen – Petrus Laestadius väg – Strombergs väg – Lilljansvägen – Gösta Skoglunds väg (rödstreckad linje). På vägvisningsskylten kommer det att stå "Universitet".

Busslinjer som passerar hållplats Universum:

Ultras linjer 2, 5, 8, 9, 72, 75 och Länstrafikens linjer 118, 179

Fordon som passerar Petrus Laestadius väg ett vardagsdygn:

6 500 stycken, vilket gör sträckan till en av de mer trafikerade i östra Umeå

Sidan publicerades www.umea.se/universum