Bild på väg med tegelstensbyggnad i bakgrunden, samt några björkar utan löv.

Skiss som visar framtida utformning av Bölevägen. Vägen byggs om från Enbärsvägen till och med trafikplatsen vid väg 503, i syfte att uppmuntra till fler hållbara resor. Samtidigt förbättras både säkerhet och luftkvalitet. Illustration: Sweco

Bölevägen utvecklas för hållbart resande

Bölevägen ska göras om till en gata som är mer attraktiv för hållbart resande, gång, cykel och kollektivtrafik. Vi rustar också upp fyra små grönytor längs med gatan. Gång- och cykelbanan flyttas till norra sidan och får bättre avrinning, busshållplatser förbättras och träd planteras längs hela sträckan. Arbetet sker i samarbete med Horizon 2020-projektet GoGreenRoutes – ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra såväl mental som fysisk hälsa för stadsbor. Förarbetet har bland annat skett i dialog med boende och resande längs vägen.

Ska vara klar hösten 2025

Ombyggnationen startade i maj 2023. Vatten- och avloppsledningarna i området är i stora delar från 1930-talet och samtidigt som vi renoverar gatan passar Vakin på att byta ut ledningar.

Under byggtiden är det begränsad framkomlighet längs gatan, nedan på denna sida finns information om aktuell omledning av trafik.

Följ det löpande arbetet med Bölevägen och prenumerera på nyheter/uppdateringar kring projektet via undersidan "Aktuellt just nu".

Omledning av trafik

Kartorna nedan visar vilka vägar som är öppna för allmän trafik under ombyggnationen.

Vi påminner om att vara ute i god tid och visa hänsyn vid de nya genomfarterna. På så sätt kan vi minska risken för olyckor onödiga störningar.  

 

 

En mer hälsosam stadsdel

– Vår ambition är att öka andelen hållbara resor i Umeå, höja luftkvaliteten i området, skapa större möjligheter till rörelse för medborgarna och samtidigt forma ett säkrare, mer jämlikt och mer inkluderande område. I slutändan vill vi skapa en mer hälsosam stadsdel, förklarar Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare på Umeå kommun.

Karta som visar Bölevägen inringad med rött.

Kartan visar Bölevägen med de anslutna parkytorna vid korsningarna. Dessa grönytor ligger vid: 1) Enbärsvägen 2) Umelivägen 3) Nipvägen 4) Svedjebacken.

Grönytor och hållbara trafikslag

Gång, cykel och kollektivtrafik blir prioriterade transportmedel. Under genomförd medborgardialog har boende längs Bölevägen, förskolebarn från Böle förskola, skolelever från Engelska skolan och verksamheter längs med Bölevägen fått framföra sina synpunkter, framförallt om hur grönområdena ska utvecklas.

Just det arbetet med grönytorna finansieras av Horizon 2020. Horizon 2020 vill förverkliga idéer sprungna ur forskning och är det största EU-programmet hittills för forskning och innovation.

Park med plats för lek, med människor i rörelse.

Skiss som visar framtida parkutformning vid Volvo. Illustration: Sweco.

Sex europeiska städer är med

GoGreenRoutes är ett EU-finansierat projekt som kombinerar medskapande metoder och medborgarvetenskap med big data-analyser och digital innovation. Sex städer ingår i projektet: Burgas (Bulgarien), Lahtis (Finland), Limerick (Irland), Tallinn (Estland), Umeå (Sverige) och Versailles (Frankrike).

Vakin skickar ut SMS vid VA-driftstörningar. Fastighetsägare och verksamhetsutövare kan då, i anslutning till projektet, gå in och registrera sig i en SMS-tjänst: vakin.se/sms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss som visar en korsning med upphöjd överfart för fotgängare och cyklister.

Korsning vid Volvo. Illustration: Sweco.

Sidan publicerades www.umea.se/bolevagen