Kontroll av grundvattennivå vid ansökan om enskilt avlopp

Havs- och vattenmyndigheten har i ny vägledning om prövning av små avlopp gjort det tydligare vad som bör redovisas i en ansökan och hur en avloppsanläggning ska kunna kontrolleras i efter hand. För sökande och entreprenörer märks det vid en ansökan genom de uppgifter vi frågar efter. Bland annat innebär det ett större fokus på grundvattennivån.

Vilka uppgifter om grundvatten bör ingå för prövningen?

 • Installerat grundvattenrör. Hör av dig till Miljö- och hälsoskydd om du anser att det inte är motiverat att installera ett grundvattenrör på platsen.
 • Uppmätt grundvattendjup och datum för mätning.
 • Bedömning/beräkning av dimensionerande grundvattenyta. Det vill säga en bedömning/beräkning av den högsta grundvattenytan under året.
 • Placering av avloppsanläggningens utsläppspunkt i höjdled i förhållande till dimensionerande grundvattenyta samt befintlig marknivå eller plushöjd.

För att en enskild avloppsanläggning med infiltration eller markbädd ska fungera tillfredställande är det viktigt att grundvattnet inte kan påverka anläggningens funktion. Av den anledningen ställer Miljö- och hälsoskydd krav på att det minsta avståndet mellan infiltrationsnivå och grundvattenytan inte underskrider 1 meter i mer än 2 månader per år och att avståndet aldrig underskrider 0,5 meter.

För att vi vid handläggning av en avloppsansökan ska kunna bedöma om avståndet är tillräckligt krävs att ansökan innehåller information om grundvattenytans nivå och datum för mätningen. Informationen är även viktig för er vid val av avloppslösning och dess placering. Generellt innebär skyddsavståndet att avloppsvatten, i större utsträckning än tidigare, kommer behöva pumpas till en förstärkt infiltration eller upphöjd markbädd.

Installation av grundvattenrör

För att tillförlitligt kunna mäta grundvattennivån vid ett tillfälle krävs att nivån i provgrop eller borrhål har hunnit stabilisera sig. I täta jordarter kan det ta lång tid innan den når en stabil nivå. Av den anledningen bör provgropen stå öppen i minst två dygn innan grundvattennivån mäts. Då det kan finnas en säkerhetsrisk med öppna schakt rekommenderar vi att det, vid samma tillfälle som gropen grävs, installeras ett grundvattenrör och att gropen därefter läggs igen.

Miljö- och hälsoskydd vill ha möjligheten att vid ett senare platsbesök kunna mäta grundvattennivån för att få en säkrare bild av grundvattennivåns variation. Därför bör det installeras ett tillfälligt grundvattenrör i gropen eller borrhålet oavsett om det stått öppet i två dygn eller ej. I vissa fall kan det finnas anledning till att installera ett permanent grundvattenrör för att kunna följa en anläggning under drift. I de fallen kommer krav på permanent grundvattenrör att skrivas in i tillståndsbeslutet.

Installation av tillfälligt grundvattenrör

 • Gräv/borra till minst 2,5 meters djup eller till 1 meter under grundvattenytan eller att berg påträffas.
 • Röret ska installeras inom 5 meters radie från planerad anläggning och botten på röret bör ligga minst 2,5 meter under markytan eller 1 meter under påträffad grundvattenyta.
 • Rörets diameter bör vara minst 100 millimeter (ett ”vanligt avloppsrör” kan användas) för att det ska vara enkelt att mäta. I borrade hål kan mindre diameter accepteras.
 • I täta jordar bör filterdelen av röret (nedersta delen på cirka 50 centimeter), omges av tvättad makadam, grövre grus eller singel och perforeras, se figur 2. Perforeringen kan lösas på flera sätt:
  1. Snitt med fogsvans/vinkelslip (gärna på tvären och inte allt för långa så att röret behåller sin formstabilitet).
  2. Borrmaskin, 6 millimeters hål är lämpligt.
  3. Förperforerad dräneringsslang som skarvas på sista halvmetern.
 • Röret ska vara försett med lock eller annan tätning.
 • Grundvattenröret ska lämnas kvar efter det att grundvattenytan har mätts upp så att vi vid handläggning av ärendet har möjlighet att vid behov göra ytterligare mätningar i röret.
Principskiss för installation av permanent grundvattenrör.

Figur 1. (Källa: Havs och vattenmyndigheten 2020) Principskiss för installation av permanent grundvattenrör. Skillnaden mot en tillfällig installation är att vid en fast installation läggs geotextil ovanför rörets perforerade del.

Variationer i grundvattennivå

Grundvattenytan kan variera mycket beroende på bland annat nederbörd och vattenstånd i närliggande ytvatten. Det är därför viktigt att variationer i grundvattenytan tas med när det bestäms på vilken nivå en avloppsanläggning placeras. En beräkning av nivåhöjning kan behöva göras för att kompensera att en observation av grundvatten inte skett under högsta grundvattenförhållanden.

För detta steg finns ett verktyg på länsstyrelsernas sida GIS-stöd för planering och tillsyn av små avloppsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Verktyget för grundvattenberäkning finns under ikonen med tre droppar i listen uppe till höger. Se även Havs- och vattenmyndighetens sida om bestämning av dimensionerande grundvattennivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I GIS-verktyget anges plats för mätning, aktuell grundvattennivå och datum för mätningen. Därefter räknar verktyget ut en tänkbar högsta grundvattenyta baserat på närliggande mätstationer och vattenmagasinens fyllnadsgrader.

Verktyget ger ingen absolut sanning eftersom avståndet till mätstationer kan vara långt och det inte kan ta hänsyn till förhållanden på den aktuella platsen. Det ska mer ses som en hjälp för uppskatta hur stor grundvattenhöjningen kan bli på platsen. I bedömning av grundvattenytans höjning behöver också lokala förhållanden vägas in, som till exempel markens genomsläpplighet, lutning, placering i terrängen och tidigare erfarenheter.

Verktyget tar inte hänsyn till eventuell lokal förhöjning av grundvattenytan till följd av infiltration av avloppsvatten. Därför kan ett ytterligare kompensation behöva göras när grundvattenytan beräknas. Se avsnitt nedan om lokal höjning.

Så här använder du GIS-verktyget inför avloppsansökan

Lokal höjning av grundvattennivån på grund av infiltration av avloppsvatten

Vid infiltration av avloppsvatten kan en lokal förhöjning av grundvattennivån uppstå under anläggningen. Generellt är höjningen försumbar i grövre jordarter (inom fält A, se figur 3), men den kan vara av avgörande betydelse i finare jordarter (inom fält B, se figur 3), speciellt vid tunna jordlager.

Skiss över infiltration i fin jordart.

Figur 2. (Källa: Havs och vattenmyndigheten 2020) Grundvattennivån kommer att höjas under en infiltration i fin jordart.

För att säkerställa att kravet på 1 meter omättad zon uppfylls är det viktigt att man uppskattar hur kraftig den lokala förhöjningen blir. Jordens förmåga att leda vatten i marken kommer i stor utsträckning att bestämma hur mycket grundvattennivån rakt under infiltrationsanläggningen kommer att höjas. Visar siktanalys av material från provgropen att jordarten ligger inom fält A, behöver ingen beräkning av lokal förhöjning genomföras.

Siktanalys av analyserad jordart

Figur 3. (Källa: Havs och vattenmyndigheten 2020) Siktanalys visar om analyserad jordart faller inom Fält A eller B.

Faller siktkurvan till någon del inom fält B behöver det genomföras en beräkning av hur stor den lokala förhöjningen kan vara. Se Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för ytterligare information.

Kontaktpersoner

Christina Robertsson
miljöinspektör

Erik Nilsson
miljöinspektör

Hilda Persson
miljöinspektör

Mia Blomberg
miljöinspektör

Märta Tobiasson
miljöinspektör

Nina Stenbacka
miljöinspektör

Sidan publicerades