Områden med olika skyddsnivåer

Miljö- och hälsoskydd har i mer än 20 år bedrivit miljöövervakning i sjöar och vattendrag i Umeå kommun. Resultaten från de kemiska och fysikaliska undersökningarna har använts som ett underlag för att ta fram en karta med skyddsnivåer för enskilda avlopp.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd för prövning av små avlopp ligger betoningen på avloppsanläggningarnas funktion i stället för deras konstruktion. Det innebär att krav inte ställs på vilken utformning en avloppsanläggning har eller avloppsteknik som används. Istället fokuseras på vilken grad av rening som ska uppnås utifrån vad som behöver skyddas.

Enligt dessa råd är det upp till miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun att bedöma i vilka områden i kommunen som det behöver ställas strängare reningskrav, det vill säga krav på hög skyddsnivå. I Umeå kommun har sådana områden pekats ut, och det är områden där en ökad fosforrening kan behövas för att skydda sjöar och vattendrag. Särskilda krav finns även inom vattenskyddsområden.

Kartan över skyddsnivåer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar vad som gäller för området där din fastighet ligger. I kartan kan du söka med hjälp av gatunamn och zooma in och ut. Placera muspekaren över aktuell zon alternativt symbolen för badplats så hittar du mer information.

Zon röd – vattenskyddsområden

Inga ytterligare anordningar för infiltration av avloppsvatten från hushåll får anläggas. Andra anordningar för rening för bad-, disk- och tvättvatten och/eller WC-avlopp får endast anläggas efter tillstånd från miljö- och hälsoskydds­nämnden.

Samtliga anordningar måste klara kraven för hög skyddsnivå.

Zon lila – områden kring känsliga sjöar och kuststräckor

Alla avloppsanordningar måste klara kraven för hög skyddsnivå med avseende på fosfor.

Badplatser

Generellt gäller kraven för hög skyddsnivå (ökad fosforrening) inom en radie på 100 meter. Om det finns en vattendelare på närmare avstånd inom 100-metersgränsen så sätts gränsen där i stället. Förhöjda krav kan också komma att ställas för att öka skydd mot smitta och olägenheter. Det görs en bedömning i varje enskilt fall. Ta kontakt med Miljö- och hälsoskydd för mer information.

Normal skyddsnivå

  • Minst 70 procent reduktion av fosfor
  • Minst 90 procent reduktion av organiska ämnen
  • Risk för smitta eller annan olägenhet ska minimeras

Hög skyddsnivå (för fosfor)

  • Minst 90 procent reduktion av fosfor
  • Minst 90 procent reduktion av organiska ämnen
  • Risk för smitta eller annan olägenhet ska minimeras

Hög skyddsnivå för hälsoskydd

Ibland kan högre krav också behöva ställas för att förbättra hälsoskyddet och ytterligare minska risker för smitta eller annan olägenhet. Hög skyddsnivå för hälsoskydd finns inte i kartan utan bedöms i samband med Miljö- och hälsoskydds handläggning av ansökan.

Särskilda krav inom vattenskyddsområden

Dessutom tillkommer vattenskyddsområden som i de flesta fall omfattas av särskilda bestämmelser. Läs mer om vattenskyddsområden inom Umeå kommun

Skyddsnivåer i kartan är preliminära

Det som skiljer skyddsnivåerna är hur mycket fosfor som en ny avloppsanläggning behöver rena. Skyddsnivåerna i kartan är endast preliminära.

Risker för smitta och olägenhet

Kommunen har inte gjort någon indelning i skyddsnivåer utifrån risker för smitta eller annan olägenhet (till exempel om det finns risk för att påverka badvatten och dricksvatten). Där är grundkravet att alla avloppsanläggningar ska minimera sådana risker. Bedömning görs i varje enskilt fall om högre krav ska ställas utifrån skydd av hälsa.

Slutgiltig bedömning när ansökan handläggs

När en avloppsansökan handläggs gör Miljö- och hälsoskydd en slutgiltig bedömning och skälighetsavvägning om vilken reningsgrad en avloppsanläggningen behöver uppnå. Bedömningen görs då både utifrån miljöaspekter och hälsoskyddsaspekter.

Mer information

Planera för avlopp
I Miljö- och hälsoskydds Planera för avlopp , 969.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf) finns mer information om skyddsnivåer.

Karta över skyddszoner
I denna karta över skyddsnivåer/skyddszoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vad som gäller du se vad som gäller i olika områden i kommunen. Tänk på att zonerna endast visar preliminära skyddsnivåer och att enskilda bedömningar görs i varje ärende.

Sidan publicerades