Områden med olika skyddsnivåer

Miljö- och hälsoskydd har i mer än 20 år bedrivit miljöövervakning i sjöar och vattendrag i Umeå kommun. Resultaten från de kemiska och fysikaliska undersökningarna har använts som ett underlag för att ta fram en karta med skyddsnivåer för enskilda avlopp.

I kartan över skyddsnivåer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka med hjälp av gatunamn och zooma in och ut. Placera muspekaren över aktuell zon alternativt symbolen för badplats så hittar du mer information.

Zon röd – vattenskyddsområden

Inga ytterligare avloppsanläggningar för infiltration av avloppsvatten från hushåll får anläggas.

Andra avloppsanläggningar för rening för bad-, disk- och tvättvatten och/eller WC-avlopp får endast anläggas efter tillstånd från miljö- och hälsoskydds­nämnden. Det kan till exempel gälla när en befintlig avloppsanläggning behöver bytas ut. Samtliga anordningar måste klara kraven för hög skyddsnivå med avseende på fosfor. Ibland ställs också krav på hög skyddsnivå med avseende på hälsoskydd, för att öka skyddet mot smitta och olägenheter.

Zon lila – områden kring känsliga sjöar och kuststräckor

Alla avloppsanordningar måste klara kraven för hög skyddsnivå med avseende på fosfor.

Badplatser

Generellt gäller kraven för hög skyddsnivå med avseende på fosfor inom en radie på 100 meter vid badplatser. Om det finns en vattendelare på närmare avstånd inom 100-metersgränsen så sätts gränsen där i stället. Ibland ställs också krav på hög skyddsnivå med avseende på hälsoskydd, för att öka skydd mot smitta och olägenheter.

Områden som är känsliga för fosfor

Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd för prövning av små avlopp är det upp till miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun att bedöma i vilka områden i kommunen som det behöver ställas strängare reningskrav, det vill säga krav på hög skyddsnivå. I Umeå kommun har sådana områden pekats ut, och det är områden där en ökad fosforrening kan behövas för att skydda sjöar och vattendrag, samt där ökade krav behöver ställas med anledning av vattenskyddsområde.

Ingen indelning utifrån hälsoskydd

Kommunen har inte gjort någon indelning i skyddsnivåer utifrån risker för smitta eller annan olägenhet, till exempel var det finns risk för att påverka badvatten och dricksvatten. Där är grundkravet att alla avloppsanläggningar ska minimera sådana risker. Bedömning görs i varje enskilt fall om ytterligare krav ska ställas utifrån skydd av hälsa.

Skyddsnivåer i kartan är preliminära

I kartan över skyddsnivåer kan du se vilken skyddsnivå som preliminärt gäller för avlopp inom din fastighet. Kartan ska ge vägledning om var högre krav på rening med avseende på fosfor kan komma att ställas.

Slutlig bedömning av skyddsnivåer när ansökan handläggs

När din avloppsansökan handläggs kommer Miljö- och hälsoskydd göra en slutgiltig bedömning och skälighetsavvägning om vilken reningsgrad en avloppsanläggningen behöver uppnå. Bedömningen görs då både utifrån miljöaspekter och hälsoskyddsaspekter.

Nedan ser du vilka olika krav som kan ställas på en avloppsanläggning när du ansöker om avlopp.

Normal skyddsnivå för fosfor och hälsoskydd:

  • Minst 70 procent reduktion av fosfor
  • Minst 90 procent reduktion av organiska ämnen
  • Risk för smitta eller annan olägenhet ska minimeras

Hög skyddsnivå för fosfor:

  • Minst 90 procent reduktion av fosfor
  • Minst 90 procent reduktion av organiska ämnen
  • Risk för smitta eller annan olägenhet ska minimeras

Hög skyddsnivå för hälsoskydd:

Ibland kan högre krav också behöva ställas för att förbättra hälsoskyddet och ytterligare minska risker för smitta eller annan olägenhet. Hög skyddsnivå för hälsoskydd finns inte i kartan utan bedöms i samband med Miljö- och hälsoskydds handläggning av ansökan.

Särskilda krav inom vattenskyddsområden:

Dessutom finns särskilda bestämmelser som behöver följas inom de flesta vattenskyddsområden. Läs mer om vattenskyddsområden inom Umeå kommun

Mer information

Planera för avlopp
I Miljö- och hälsoskydds Planera för avlopp , 969.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf) finns mer information om skyddsnivåer.

Karta över skyddszoner
I denna karta över skyddsnivåer/skyddszoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vad som gäller du se vad som gäller i olika områden i kommunen. Tänk på att zonerna endast visar preliminära skyddsnivåer och att enskilda bedömningar görs i varje ärende.

Sidan publicerades