Stäng

Planera inför ansökan om avlopp

En noggrann planering underlättar ansökan eller anmälan av din nya avloppsanläggning. Det ger även bra förutsättningar för en anläggning med lång livslängd och god funktion.

Ansvaret för att ta fram en ansökan eller anmälan vilar på den sökande. Eventuellt kan en fackman behöva anlitas för vissa typer av utredningar. Miljö- och hälsoskydds roll är att sätta de yttre ramarna för vad som är en lämplig avloppsanläggning, men kan inte rekommendera exakt vilken anläggning du ska välja.

Här kan du läsa om vad du behöver ta hänsyn till när du planerar att anlägga en avloppsanläggning. Du hittar fler sidor i menyn med information som kan vara till hjälp när du ska planera och ansöka om avlopp.

Vad styr valet av avloppsanläggning?

Att anlägga en avloppsanläggning kräver tillstånd från (alternativt anmälan till) Miljö- och hälsoskydd. Vilken avloppsanläggning som fungerar och är tillåten på din fastighet beror på:

 1. myndighetskrav för miljöskydd och hälsoskydd, till exempel skyddsnivåer,
 2. platsens förutsättningar,
 3. dina önskemål.

Kontakta oss på Miljö- och hälsoskydd för att få information om vilken skyddsnivå som kan bli aktuell på din fastighet. Hög belastning av övergödande ämnen på vattendrag i närheten kan vara ett skäl till att överväga hög skyddsnivå för miljöskydd. På motsvarande sätt kan hög skyddsnivå för hälsoskydd vara aktuellt om det finns en badplats i närheten. Vi gör en slutlig bedömning av skyddsnivå först när vi granskat alla underlag och undersökningar.

Vilken anläggning som är möjlig beror på vilka krav som ställs. Konventionell infiltration och fosforavlastad markbädd bedöms generellt klara miljökraven för normal skyddsnivå vid rening av avloppsvatten från WC, bad, disk och tvätt. Övriga anläggningar bedöms i det enskilda fallet. VA-guidens marknadsöversikt – produkter för enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ger en överblick över produkter för små avloppsanläggningar.

Skyddsnivå och platsens förutsättningar

Figur 1. Skyddsnivå och platsens förutsättningar styr vilka avloppstekniker som är möjliga.

Platsens förutsättningar styr vilken typ av anläggning som du kan välja, en del förutsättningar är juridiska medan andra är naturgivna.

Placera anläggningen på annans mark

Om avloppsanläggningen (eller del av den) ska placeras på annans mark, så behöver du ett medgivande från markägaren. Det är fördelaktigt att ett servitut upprättas med den som äger marken. Med ett servitut finns en rätt till avloppsanläggningens placering oavsett vem som äger fastigheten där avloppsanläggningen ligger, eller vem som äger själva avloppsanläggningen. Läs mer hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avstånd som bör uppfyllas

Det finns flera horisontella skyddsavstånd att förhålla sig till. Viktigast är skyddsavstånd från avloppsanläggningen till dricksvattentäkter. Vi rekommenderar följande skyddsavstånd:

 1. Vattentäkt/vattenbrunn - det är stor variation i hur stort det minsta skyddsavståndet behöver vara, från minst 20 meter till över 300 meter. Kontakta helst en sakkunnig för att få hjälp med skyddsavstånd till vattentänkter.
 2. Täthetsprovade ledningar – vattentäkt, minst 10 meter. Ej täthetsprovade ledningar – vattentäkt minst 20 meter.
 3. Täthetsprovade avloppsprodukter förutom ledningar – vattentäkt minst 20 meter.
 4. Ytvatten och dike, minst 10-30 meter för infiltrerande anläggningar.
 5. Uppställningsplats för slamtömningsfordon bör helst vara mindre än 10 meter. Nivåskillnad mellan anslutningen till slamtömningsfordonet och slamavskiljarens botten bör inte vara mer än 5 meter. Fordonet behöver kunna vända.
 6. Väg minst 5 meter.
 7. Fastighetsgräns minst 4 meter.
 8. Bostad minst 10 meter.

Särskilda krav vid infiltration

Om avloppsanläggningen ska infiltrera avloppsvattnet, så behöver marken vara genomsläpplig och det vertikala skyddsavståndet till grundvattnet tillräckligt, minst 1 meter. För att ta reda på om förutsättningarna är rätt behöver du göra undersökningar på platsen genom grundvattenmätning och jordprov, och du behöver också beräkna och ta höjd för att grundvattennivån kan variera över året. Se Miljö- och hälsoskydds sidor Undersökning av mark och grundvatten, Kontroll med grundvattenrör och Bestämning av högsta grundvattennivå.

Dessutom måste horisontellt skyddsavstånd till dricksvattentäkter vara uppfyllda, se sidan Skydd av dricksvatten. En genomsläpplig mark kräver längre skyddsavstånd. Tänk på att även höjdskillnader kan påverka skyddsavståndet.

Renat avloppsvatten som ska ledas bort

Om avloppsvattnet inte ska/kan infiltreras, så behöver det avledas till exempelvis ett dike. För att avleda avloppsvatten till dike eller i ledning över annans mark behöver du ha medgivande från markägaren/dikningsföretaget. Även till utsläppspunkten av renat avloppsvatten behövs tillräckliga skyddsavstånd.

Dricksvattnets kvalitet har betydelse

Vissa typer av avloppsanläggningar kräver en viss kvalitet på dricksvattnet för att reningen ska fungera tillfredsställande. Kontrollera med leverantören av den avloppsanläggning du vill ha att den fungerar med den kemi som ditt dricksvatten har.

Horisontella skyddsavstånd

Figur 2. Horisontella skyddsavstånd

Alla avloppsanläggningar behöver underhållas och skötas. Hur omfattande skötseln blir beror på vilken typ av avloppsanläggning man väljer.

De flesta avloppsanläggningar behöver slamtömmas en gång per år, men det finns variationer. Tätare tömning innebär en högre kostnad. För vissa typer av avloppsanläggningar krävs också el, påfyllning av kemikalier och serviceavtal. Alla driftskostnader behöver tas med i beräkningen innan man bestämmer sig för vilken typ av avloppsanläggning man vill ha. I VA-guidens marknadsöversikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns ungefärliga driftskostnader redovisade.

Mer information

Planera för avlopp
Miljö- och hälsoskydds Planera för avlopp (pdf) , 969.9 kB, öppnas i nytt fönster. är information om vad du behöver tänka på om du ska anlägga en avlopps­anläggning.

Avloppsguiden
Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du oberoende information om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.

Köpa hus som har enskilt vatten och avlopp
Avloppsguiden har information om att köpa hus med enskilt VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konsumentinformation
När du anlitar en entreprenör för att anlägga ditt avlopp eller när du köper en avloppsprodukt skyddas du av konsumentlagstiftningen. Läs mer på Avloppsguidens konsumentinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som gäller när du anlitar en entreprenör.

Sidan publicerades