Kontrollera grundvatten med grundvattenrör

Här finns information om vilka krav Miljö- och hälsoskydd ställer vid en avloppsansökan och under driften av avlopps­anläggningen gällande kontroll av grundvatten. Du kan också läsa om hur ett grundvattenrör kan anläggas.

Informationen är tillämplig för avloppsanläggningar för upp till 25 personekvivalenter (motsvarar 5 hushåll). Informationen riktar sig främst till den konsult och entreprenör som hjälper till med projekteringen.

Krav på skyddsavstånd till grundvatten

För att en enskild avloppsanläggning med infiltration eller markbädd ska fungera tillfredställande är det viktigt att grundvattnet inte kan påverka anläggningens funktion. Av den anledningen ställer Miljö- och hälsoskydd krav på att det minsta avståndet mellan infiltrationsnivå och grundvattenytan inte underskrider 1 meter i mer än kortare perioder och att avståndet aldrig underskrider 0,5 meter.

För att vi vid handläggning av en avloppsansökan ska kunna bedöma om det är tillräckligt avstånd mellan infiltrations­nivå (nivån i marken där reningen börjar) och grundvattenytan krävs att ansökan innehåller information om grundvatten­ytans nivå och datum för mätningen. Informationen är även viktig när du ska välja avloppslösning och dess placering. Generellt innebär skyddsavståndet att avloppsvatten, i större utsträckning än tidigare, kommer behöva pumpas till en förstärkt infiltration eller upphöjd markbädd.

Vilka uppgifter om grundvatten ska ingå i ansökan/anmälan?

 • Uppmätt grundvattennivå och datum för mätning. Grundvattenmätning kan göras genom grundvattenrör eller provgrop.
 • Bedömning/beräkning av dimensionerande grundvattennivå. Det vill säga en bedömning/beräkning av den högsta grundvattennivå under året. Läs mer om dimensionerande grundvattennivå på sidan Bestämning av dimensionerande högsta grundvattennivå.
 • Placering av avloppsanläggningens utsläppspunkt i höjdled i förhållande till dimensionerande grundvattennivå samt befintlig marknivå eller plushöjd.

Kontrollera grundvatten inför ansökan/anmälan

För att få ett tillförlitligt resultat vid din grundvattenmätning krävs att nivån i provgrop eller borrhål har hunnit stabilisera sig. I täta jordarter kan det ta lång tid innan den når en stabil nivå. Av den anledningen bör provgropen stå öppen i minst två dygn innan grundvattennivån mäts.

Då det kan finnas en säkerhetsrisk med öppna schakt rekommenderar vi att det, vid samma tillfälle som gropen grävs, installeras ett grundvattenrör och att gropen därefter läggs igen. Grundvattenröret kan vara en temporär installation som endast används under ansökningsskedet.

Grundvattenrör för grundvattenmätning inför avloppsansökan bör lämnas kvar efter det att grundvattenytan har mätts upp, så att vi vid handläggning av ärendet har möjlighet att vid behov göra ytterligare mätningar i röret.

Krav på grundvattenrör under drifttiden

Miljö- och hälsoskydd kommer att ställa krav på ett det finns ett permanent installerat grundvattenrör när den markbaserade reningsanläggningen färdigställts (gäller infiltrationer och markbäddar). Att installera ett grundvattenrör innebär att du får bättre förutsättningar att ha kontroll på din anläggning. Miljö- och hälsoskydd vill också ha möjlighet att vid framtida tillsyn kunna mäta grundvattennivån som en del i att bedöma anläggningens funktion. För att undvika dubbelarbete kan det därför vara bra att, redan vid tillfället då provgropen grävs, installera ett permanent grundvattenrör.

Så här kan du anlägga grundvattenrör

Tänk på det här

 • Ett tillfälligt grundvattenrör bör installeras inom 5 meter från planerad anläggning i provgrop eller borrhål cirka 2–2,5 meter under markytan eller 1 meter under grundvattenytan.
 • Ingen geotextil behövs ovanför filterdelen.
 • Röret ska vara försett med regnskydd av något slag.
 • Grundvattenröret ska lämnas kvar efter det att grundvatten­ytan har mätts upp så det i ansökningsprocessen går att göra ytterligare mätningar i röret. Efter att avloppet anlagts kan det plockas bort.

Så här kan grundvattenröret utformas

Rörets diameter bör vara minst 100 millimeter (ett ”vanligt" avloppsrör kan användas) för att det ska vara enkelt att mäta. I borrade hål kan mindre diameter accepteras.

I täta jordar bör filterdelen av röret (nedersta delen på cirka 50 centimeter), omges av tvättad makadam, grövre grus eller singel och perforeras, se figur 1. Perforeringen kan lösas på flera sätt:

 1. Snitt med fogsvans/vinkelslip (gärna på tvären och inte allt för långa så att röret behåller sin formstabilitet).
 2. Borrmaskin, 6 millimeters hål är lämpligt.
 3. Förperforerad dräneringsslang som skarvas på sista halvmetern.

Röret ska vara försett med lock eller annan tätning.

Tänk på det här

 • Ett permanent grundvattenrör installeras inom 3 meters radie från planerad anläggning. Botten på röret bör vara minst 140 centimeter under infiltrationsnivån.
 • Geotextil läggs mellan filterdel och återfyllnadsmassor.
 • Röret ska vara försett med väderbeständigt lock och vara tillgängligt året runt. Lämpligen sticker röret upp minst 50 centimeter från markytan.
 • Grundvattenröret ska inte placeras i anläggningen. Om det sluttar på platsen bör röret placeras uppströms anläggningen.

Så här kan grundvattenröret utformas

Rörets diameter bör vara minst 100 millimeter (ett ”vanligt" avloppsrör kan användas) för att det ska vara enkelt att mäta. I borrade hål kan mindre diameter accepteras.

I täta jordar bör filterdelen av röret (nedersta delen på cirka 50 centimeter), omges av tvättad makadam, grövre grus eller singel och perforeras, se figur 1. Perforeringen kan lösas på flera sätt:

 1. Snitt med fogsvans/vinkelslip (gärna på tvären och inte allt för långa så att röret behåller sin formstabilitet).
 2. Borrmaskin, 6 millimeters hål är lämpligt.
 3. Förperforerad dräneringsslang som skarvas på sista halvmetern.

Röret ska vara försett med lock eller annan tätning.

Figur 1. (Källa: Havs och vattenmyndigheten 2020) Principskiss för installation av permanent grundvattenrör. Skillnaden mot en tillfällig installation är främst att vid en fast installation läggs geotextil ovanför rörets perforerade del och att det bör vara minst 140 centimeter från infiltrationsytan till botten på gv-röret.

Sidan publicerades