Områden med olika skyddsnivåer

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd för prövning av små avlopp ligger betoningen på avloppsanläggningarnas funktion i stället för deras konstruktion. Enligt dessa råd är det upp till miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun att bedöma i vilka områden i kommunen som det behöver ställas strängare reningskrav, det vill säga krav på hög skyddsnivå.

Behoven av rening kan variera i landskapet, både utifrån hälsoskydd och miljöskydd. En skälighetsavvägning ska alltid göras när man bedömer vilka krav på graden av rening som ska ställas.

Läs mer i vår informationsfolder Planera för avlopp som du hittar under Mer information.

Skyddsnivåer

Miljö- och hälsoskydd har i mer än 20 år bedrivit miljöövervakning i sjöar och vattendrag inom Umeå kommun. Resultaten från de kemiska och fysikaliska undersökningarna har använts som ett underlag för att ta fram en skyddsnivåkarta för enskilda avlopp. Indelningen i skyddsnivåer är endast preliminär eftersom bedömningar behöver göras i varje enskilt fall.

Hög skyddsnivå

  • Minst 90 procent reduktion av organiska ämnen
  • Minst 90 procent reduktion av fosfor
  • Risk för smitta eller annan olägenhet ska minimeras

Normal skyddsnivå

  • Minst 90 procent reduktion av organiska ämnen
  • Minst 70 procent reduktion av fosfor
  • Risk för smitta eller annan olägenhet ska minimeras

Särskilda krav inom vattenskyddsområden

Dessutom tillkommer vattenskyddsområden som i de flesta fall omfattas av särskilda bestämmelser.

Karta över skyddszoner

På kartan över skyddszoner kan du se vad som gäller för området där din fastighet ligger. Du hittar länken till kartan under Mer information. På kartan kan du söka med hjälp av gatunamn och zooma in och ut. Placera muspekaren över aktuell zon alternativt symbolen för badplats så hittar du mer information.

Zon röd – vattenskyddsområden

Inga ytterligare anordningar för infiltration av avloppsvatten från hushåll får anläggas. Andra anordningar för rening för bad-, disk- och tvättvatten och/eller WC-avlopp får endast anläggas efter tillstånd från miljö- och hälsoskydds­nämnden.

Samtliga anordningar måste klara kraven för hög skyddsnivå.

Zon lila – områden kring känsliga sjöar och kuststräckor

Alla avloppsanordningar måste klara kraven för hög skyddsnivå med avseende på fosfor.

Badplatser

Generellt gäller kraven för hög skyddsnivå inom en radie på 100 meter. Om det finns en vattendelare på närmare avstånd inom 100-metersgränsen så sätts gränsen där i stället. Det görs en bedömning i varje enskilt fall. Ta kontakt med Miljö- och hälsoskydd för mer information.

Mer information

Planera för avlopp
Miljö- och hälsoskydds Planera för avlopp (pdf) , 971.2 kB, öppnas i nytt fönster. är information om vad du behöver tänka på om du ska anlägga en avlopps­anläggning.

Karta över skyddszoner
I denna karta över skyddszoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vad som gäller du se vad som gäller i olika områden i kommunen. Tänk på att zonerna endast visar preliminära skyddsnivåer och att enskilda bedömningar görs i varje ärende.

Sidan publicerades