Andra byggnader på kasernområdet

Området framför det nuvarande stadshuset var själva kasernområdet och på den norra sidan byggdes ridhus och stallar för dragonernas hästar och materiel. Stallarna närmast byggnaden tillhörde officerarna. Ridhusen och stallarna används numera som lagerlokaler och parkeringshus.

På kasernområdet tillkom även andra byggnader, till exempel exercis­huset. Det användes senare som gymnastiksal för kommun­anställda och föreningar. Sedan 2014 är byggnaden en restaurang som heter Översten.

Grindstugorna var regementets enda in- och utpasseringspunkt och på den tiden fungerade byggnaderna som vakt- och arrestpaviljonger.

Sadelmakeriet bakom stadshuset byggdes 1885 och användes som nödbostad efter den stora stadsbranden 1888. Det blev sedan sjukhus för regementet och så småningom användes lokalerna som verkstad för skräddare, sadelmakare och skomakare. Byggnaden används numera som kontorslokaler av Umeå kommun.

Underofficersmässen i sydvästra hörnet av kasernområdet fungerade som bostäder och mäss för underofficerare. Under 1980-talet var det en växel­telefonistlokal. Senare har byggnaden använts av fackliga organisationer och av Umeå kommuns hemtjänstverksamhet.

Den gamla kanslibyggnaden Ryttmästaren i sydöstra hörnet var den sista stora byggnad som tillkom i området, 1911. Den tillhörde regements­expeditionens olika avdelningar och officerskåren fick en mäss inom kasern­området. Byggnaden togs över av Umeå kommun 1986 och används nu för möten, konferenser och för utbildningsverksamhet.

Kanslihuset som sedan blev Ryttmästaren, fotograferat 1911. Fotoägare: Västerbottens museum.

Ryttmästaren

K 8:s gamla sjukhus, fotograferat 2019.

1923 invigdes K 8:s eget sjukhus, som ritades av arkitekt Erik Josephson.

1971 byggdes underofficersoffmässen, vakt- och arrestlokalerna, om för Umeå kommuns kontor och telefoni. Nybyggnaden av annexet (Norra flygeln) startade i november och blev klart i mars 1973. 1993 gjordes en påbyggnad av annexets vindsvåning.

1980 påbörjades nybyggnationen av gårdsannexet (Södra flygeln) för fastighetskontoret, som sedan invigdes 1981. Varje våning i gårdsannexet hade sin egen färgsättning som speglade 1970-talets inredningsestetik. Till exempel hade fastighets­avdelningen, en trappa upp i huset, grönt golv med gröna tapeter på väggarna och orange dörrar. Våningen ovanför hade mörkblått golv, blå väggen och knallgula dörrar.

1981 byggdes sadelmakeriet om till kontor.

2012 påbörjades omfattande renoveringar och omflyttningar av förvaltningar i stadshuset och annexen. Tryckeriet och gången mellan stadshuset och Norra flygeln (som vissa kallade ”suckarnas gång”) revs och nybyggnationen av Länken genomfördes. De omfattande renoveringarna och omflyttningarna av förvaltningar i stadshuset och annexen blev klara i december. Det gamla exercishuset (gymnastiken) byggdes om till restaurang Översten med sammanträdeslokaler och invigdes 2014.

Kuben byggdes till 2015–2017 på stadshusets baksida byggdes för att öka antalet kontors- och mötesrum. Kuben är sammanlänkad med Norra flygeln och stadshuset genom en passage som kallas Länken.

Ritning över dragonregementet 1901. Fotoägare: Västerbottens museum.

Mäss- och matinrättningsbyggnad, 1951. Original tillhör Stiftelsen Regementsmuseet.

Stadshusets baksida med parkering. Här syns både ridhus, stallar, Sadelmakeriet, Kuben och Stadshuset.

Ett av ridhusen, fotograferat i slutet av 1960-talet. Fotoägare: Västerbottens museum.

Kö till matsalen, som kallades marketenteriet eller "markan", på 1950-talet. Foto: Bo Sallmander/Armémuseum.

Beväringsbaracken som senare användes som matsal och ungdomsgård. Fotoägare: Försvarsmakten Regionarkiv Boden.

Grindstugorna. Fotoägare: Västerbottens museum.

Grindstugorna, fotograferade 1970. Foto: Ingemar Ekenberg.

Grindstugorna

Underofficersmässen

Ridhus och stall

Exercishus, nuvarande restaurang

Restaurang Översten, tidigare exercishus (gymnastik), 2019.

Vykort från 1979 som visar annexet (Norra flygeln) bakom stadshuset.

Ridhuset med Norra flygeln i bakgrunden.

Ritning av Södra flygelns (Gårdsannexets) exteriör.

Södra flygelns olika våningar.

Sadelmakeriet till höger, med Kuben i bakgrunden. Fotograferat 2019.

Ritning av Sadelmakeriets fasad 1981.

Länken och Kuben

Förvaltningsritning över stadshuset, Länken, Kuben och Norra flygeln.

Klicka på bilderna för att se större versioner av dem.

Sidan publicerades