3.1.4 Arbetsmiljö

Text nedan är till stora delar tagen från arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

Krav och ansvar nedan är Bas-P:s, men ska genomföras i samråd med byggherren.

Inom ramen för sina uppdrag och i varje skede av planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbete ska samtliga som medverkande aktörer (arkitekter, konstruktörer, aktörer med flera) se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas med avseendet på byggandet och även framtida drift och underhåll. Med arbetsmiljösynpunkter avses bland annat lagstiftning och föreskrifter.

Krav och ansvar projektörer

Projektörerna ska:

 • Under varje skede av planering och projektering samt inom ramen för sina uppdrag se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller byggandet och drift och underhåll. Följa anvisningar från Bas-P gällande arbetsmiljöarbetet.
 • Ska i samråd med Bas-P överse att projekteringslösningar är kompatibla med andra projektörers lösningar om det har betydelse för arbetsmiljön under bygg och bruksskedet samt drift och underhåll.
  • Förslag av det färdiga byggnadsverket ska granskas under planering och projektering med avseende på arbetsmiljö
 • Projektörerna ska i tillämpliga delar och så långt de har en faktisk möjlighet att påverka, se till att:
  • planering och projektering utförs i god tid innan arbetena ska utföras så att det är möjligt att samordna arbetena.
  • tidplanen är så väl tilltagen att arbetena kan utföras i en sådan takt att ohälsa och olycksfall undviks.
 • Redovisa skriftliga underlag till Bas-P med förslag på åtgärder för de allvarliga arbetsmiljöriskerna som kvarstår i bygg-, drift- och underhållsskedet. Komplexa lösningar och åtgärder till dessa ska beskrivas särskilt noggrant.
 • Vid om- eller tillkommande projektering ska projektörerna kontakta Bas-P för kontroll av relevans för bedrivet eller pågående arbetsmiljöarbete. Eventuell uppdatering av gällande riskbedömningar och arbetsmiljöplan kan vara aktuellt.

Krav och ansvar Bas-P

Bas-P ska tillse att:

en arbetsmiljöplan upprättas samtidigt med att planering och projektering påbörjas, om projektet kräver en förhandsanmälan eller om någon av riskerna 1–13 nedan har inventerats enligt AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 12a §.

 • Arbetsmiljöplanen ska minst innehålla:
 1. Arbetsmiljöorganisation.
 2. Samordning av arbetsmiljön.
 3. Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen.
 4. Förteckning av risker som ej kunnat elimineras under planering och projektering med tillhörande specifika åtgärder.
 • följa upp projektörernas arbetsmiljöarbete gällande:
  • att deras lösningar fungerar med andra projektörers lösningar, om det har betydelse för arbetsmiljön, och att en samgranskning genomförs kring efterlevnad av arbetsmiljölagstiftning.
  • Grundprincipen för att förebygga arbetsmiljörisker:
 1. Identifiera och undvika risker.
 2. Bedöma risker som inte kan undvikas.
 3. Hantera risker genom att:
  • Åtgärda riskerna vid källan.
  • Ersätta farliga ämnen med ämnen som är ofarliga, eller mindre farliga, så långt det är möjligt.
  • Prioritera gemensamma skyddsåtgärder framför individuella.
  • Ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.
  • Ta hänsyn till människors olika förutsättningar.
  • Ge klara och tillräckliga instruktioner som alla berörda kan förstå.

I projekteringen ska en översiktlig APD-plan beredas, som möjliggör framtida hantering av upplag, kontor, personalutrymmen med mera som behövs för att all verksamhet på byggarbetsplatsen. Som påvisar att projektområdet är stort nog för kommande byggnads- och anläggningsarbete.

Drift- och underhållspersonal deltar i projekteringen för att bidra med perspektivet gällande frågor kring drift och underhåll. Punkter att bevaka kan röra exempelvis belastningsergonomi, arbetsmetoder, tillträde för arbeten, materialval och andra faktorer som påverkar arbetsmiljön för drift- och underhållspersonal i bruksskedet.

 • Drift- och underhållsorganisationen ska ges möjlighet att granska den utförda planeringen och projekteringen.

Att en dokumentation tas fram som innehåller information om byggnadens eller anläggningens konstruktion, utformning och ingående produkter som kan ha betydelse för framtiden gällande hälsa och säkerhet. Till exempel relationshandlingar som kompletteras med lämplig arbetsmiljöinformation.

Bas-P ska meddela/informera byggherren om:

 • Förutsättningar som givits av byggherren kan medföra allvarliga arbetsmiljörisker som varken kan projekteras bort eller åtgärdas.
 • Projektörerna inte följer Bas-P:s anvisningar i frågor som har betydelse för arbetsmiljön.

Om Bas-P byts ut under projektet ska sittande Bas-P se till att uppgifterna gällande arbetsmiljöarbetet överlämnas till ny Bas-P. En överlämning av uppgifter ska även ske mellan Bas-P och Bas-U. Principen gäller även vid byte av handläggare. Överlämningen kan till exempel innehålla följande:

 • Föregående byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöarbete.
 • Kvarstående arbetsmiljörisker och åtgärdsförslag samt överlämning
 • av skriftliga underlag, där det finns arbetsmiljörisker som inte är
 • uppenbara.
 • Lösningar som valts bort av hänsyn till arbetsmiljön.
 • Hur tillkommande projekteringsunderlag och arbetsmiljöinformation
 • överlämnas till Bas-U, om projekteringen fortsätter.
 • Avstämning av tidplanen och en eventuell justering av den.

Styrande författningar

 • Arbetsmiljölagen 1977:1160
 • Arbetsmiljöförordningen 1977:1166
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
 • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Stödjande dokument

 • Arbetsmiljöverkets ADI 709 - Gör rätt redan i planeringen och projekteringen
 • Handledning - Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal 2020
 • Sveriges kommuner och landsting - Gatuarbete i tätort
Sidan publicerades