Åtgärder för renare luft i Umeå kommuns översiktsplan

För att skapa en bättre luftkvalitet i Umeå så krävs det ett målmedvetet arbete enligt Umeå kommuns översiktsplan. Översiktplanen kan ses som ramen för kommunens planering och därmed grunden till arbetet för en renare luft. Vi måste ta hänsyn till att staden växer, samtidigt som vi vill att invånarna ska transportera sig på ett hållbart sätt. Det krävs ett långsiktigt arbete med att få alla bitar på plats för att slutligen skapa en hållbar luftsituation i Umeå.

Femkilometersstaden

I dag (2021/2022) bor det drygt 130 997 invånare i Umeå och kommunen har en vision om att växa till 200 000 invånare till år 2050. Tillväxten förutsätter en attraktiv stad med en god livsmiljö för de som lever och verkar i staden. I Umeå kommuns översiktsplan pekas flera utvecklingsstrategier för hållbar tillväxt ut som har en positiv inverkan på luftkvaliteten. Fem- kilometersstaden utgår från att Umeås tillväxt bör ske inom en femkilometers radie från stadskärnan eller universitets­området. De korta avstånden skapar förutsättningar för gång- och cykeltrafik som ett alternativ till bilen. Genom förtätning skapas ett bredare underlag för service och andra nyttigheter i närheten av bostäder, vilket medför att behovet av längre resor minskar.

Förtätning längs kollektivtrafikstråken

Förtätning och befolkningstillväxt ska framför allt ske kring kollektivtrafikstråken. Genom att fokusera stadsutvecklingen längs kollektivtrafikstråken uppnås två nyttor: dels får fler människor tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik och dels ökar underlaget för kollektivtrafiken. Ytterligare en viktig strategi är att alla ska med. Att planeringsprocesserna präglas av öppenhet, demokrati och jämställdhet är en förutsättning för att kunna förändra resvanor i mer hållbar riktning. Arbetet med åtgärderna i åtgärdsprogrammet för en renare luft bör utgå ifrån detta.

Hållbart transportsystem

Som en integrerad del av översiktsplanen finns även Umeå kommuns trafikstrategi som anger hur Umeå kommun ska skapa ett hållbart transportsystem för framtiden. En högre andel av resor som görs med hållbara färdsätt eftersträvas så att mobiliteten kan bibehållas samtidigt som att miljön förbättras. Parkeringsstrategin ingår också som en integrerad del av översiktsplaneringen. En viktig huvudinriktning i Umeås parkeringspolitik är att omfördela en stor del av arbetsplats­parkeringarna i centrumfyrkanten till förmån för kunder, besökande och boende. Arbetsplatsparkeringarna flyttas till samlade anläggningar utanför centrumfyrkanten i syfte att minska bilresorna till och från arbetsplatser i centrala Umeå då luftkvaliteten är som sämst i Umeå. Detta är avgörande för att utveckla verksamheter, fastigheter och service i centrala Umeå utan att påverka luftmiljön negativt.

Dessa strategier utgör en grund för hur Umeå kommun arbetar långsiktigt med ett flertal frågor som bland annat påverkar luftmiljön i kommunen. Det krävs ett långsiktigt arbete med att få alla bitar på plats för att slutligen skapa en hållbar luftsituation i Umeå.

Mer information

Sidan publicerades