Omvandla trafikleder innanför ringen

När Umeåprojektet är färdigställt och kommunen tar över ägandeskapet från Trafikverket kan de gamla trafiklederna byggas om till stadsgator och kompletteras med ny bebyggelse. Det skapar även möjligheter för kommunen att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i de centrala stråken genom Umeå.

Syftet med åtgärden är framför allt en förbättrad luftkvalitet, ökad trafiksäkerhet, minskade barriäreffekter och stadsutveckling.

Aktiviteter 2016

Ett stadsutvecklingsprogram är under utveckling som ska ange de övergripande riktlinjerna för omvandlingen av trafiklederna och förtätningen med ny bebyggelse. Ambitionen är att programmet ska ut på samråd under 2017. Programmet skapar förutsättningar för att påbörja detaljplanering och projektering så att åtgärden kan påbörjas när ringleden är färdigställd.

Tidplan

Projektet bedöms tidigast kunna inledas under 2021 då ringleden är färdigställd men planarbetet är redan påbörjat.

Effekt

Stor positiv effekt. Trafikdämpande åtgärder i centrum som ett komplement till Västra länken minskar antalet fordon per dygn längs Västra Esplanaden med cirka 20 procent jämfört med att inte genomföra åtgärden.

Ansvar

Umeå kommun (kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, tekniska nämnden)

Mer information

Sidan publicerades