Färdigställa ringleden

För att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå behöver trafiken minska. Genomfartstrafik i form av både persontrafik och tung trafik har tidigare letts på dåvarande E4 och E12 rakt genom centrala Umeå. Projektet med att bygga en ringled runt Umeå inleddes 1997 med huvudsyfte att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå där miljökvalitetsnormerna överskrids.

Projektet syftar även till att förbättra trafiksäkerheten, öka framkomligheten och verka för tillväxt och stadsutveckling. Två av tre länkar i ringledssystemet färdigställdes och invigdes hösten 2012. Västra länken som är den sista och för luftkvaliteten viktigaste pusselbiten påbörjades hösten 2019.

Det är först när hela ringleden är färdigställd som trafiklösningen ger full effekt på luftmiljön. Västra länken blir en alternativ väg för genomfartstrafik i västra Umeå och möjliggör att åtgärden innanför ringen kan vidtas. Framför allt skapas förutsättningar för en omfördelning av trafikflödet för den tunga trafiken som står för en stor andel av utsläppen. Trafikverket äger vägen tills ringleden är färdigställd och det är först när kommunen tar över ansvaret som ytterligare åtgärder kan vidtas för att minska biltrafiken på Västra Esplanaden.

Aktiviteter 2016

Vägplanen för Västra länken inkom till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning för fastställelseprövning i maj 2016, prövningen beräknas ta 6–18 månader.

Tidplan

Bygget av Västra länken kan påbörjas 2018 och beräknas vara klar 2021.

Effekt

Stor positiv effekt. Med Västra länken utbyggd förväntas trafikvolymen längs Västra Esplanaden minska med cirka 35 procent färre fordon per dygn under perioden 2020–2030.

Ansvar

Trafikverket

Sidan publicerades