Öka andelen hållbara resor inom kommunkoncernen

Åtgärden syftar till att öka andelen hållbara resor inom kommunkoncernen. Umeå kommun inklusive de kommunala bolagen är en av stadens största arbetsgivare.

Förutom att aktivt verka för en förbättrad luftmiljö så är det viktigt att Umeå kommun agerar som ett gott föredöme. Ett helhetsgrepp kommer att tas kring tjänsteresorna genom ett åtgärdspaket med 8 olika delåtgärder.

Aktiviteter 2016

 • Uppdatera och tillse att riktlinjerna för tjänsteresor följs

Kommunens riktlinjer för tjänsteresor har utretts och uppdaterats med en tydligare inriktning mot mer hållbara resealternativ. Vad som har genomförts är

 • beskrivning av nuläge och problematiken i en kartläggning
 • förslag på eventuella revideringar av riktlinjerna
 • process för att få nya riktlinjer beslutade och kommunicerade.

Det framtagna förslaget till nya riktlinjer har beslutas av personalutskottet och informationen på intranätet har fått en ny struktur för att bli mer överskådlig.

 • Utreda möjligheten att erbjuda kollektivtrafikkort och cykel som löneförmåner

Alternativ för såväl kollektivtrafik som cykel har analyserats och konsekvenser för både anställda och arbetsgivare har bedömts ur ett antal perspektiv. Nu kvarstår ett konkret alternativ för förmånscykel som är under utvärdering av upphandlingsbyrån.

 • Komplettera/ersätta befintlig öppen bilpool med elbilar

En ny parkeringsplats för 12 bilpoolsbilar har iordningsställts inne på stadshusområdet. Av dessa är fyra försedda med så kallad semisnabbladdning. Planen var till en början att det skulle vara sex platser men det visade sig att ström­försörjningen inte gick att lösa utan stora ombyggnationer. Bilpoolen består nu av två elbilar och en laddhybrid. Fordons­leverantören var inte beredd att sätta in mer än två rena elfordon innan ordentlig testperiod.

 • Införa ekonomiska styrmedel som gör att tjänsteresor sker på ett mer hållbart sätt

En lösning med ”intern miljöavgift” har tagits fram. För att minimera administrationen ska detta hanteras via upphandlad resebyrå vilket kräver att man redan i upphandlingen av resebyråtjänsten lägger in krav på denna funktionalitet. Beslut har tagits om att inte införa den nya modellen i dagsläget.

 • Införa ett centraliserat ansvar och ägande av kommunens fordonspark

Kommunen har ett stort antal långtidshyrda bilar som i viss mån är samlade i bilpooler för olika funktioner i verksamheten. Genom att samordna de långtidshyrda fordonen, i första hand inom den kommunala verksamheten, kan utnyttjandet bli effektivare med lägre kostnader som följd. En samordning med de kommunala bolagen där så är lämpligt kan ge ytterligare möjlighet till effektivisering. Fordonen kan i större utsträckning lokaliseras dit det finns behov och spridas till fler platser i kommunen.

I analysen ingår

 • nyttjandegrader på fordonsparken
 • stilleståndsanalys
 • körsträckor
 • laddningskapacitet
 • förslag på fordonsbehov (antal, modell, ”ägande”) utifrån nuläget
 • förslag på fordonsvariant (främst drivmedel) utifrån nuläget
 • förslag på ny organisatorisk lösning
 • konsekvens bemanning/ansvar
 • kravspecifikation på systemstöd
 • fordonsregister
 • system för bokning/samnyttjande
 • systemstöd för uppföljning.

Arbetet pågår och den organisatoriska lösningen är en kärnfråga som ännu inte hittat någon lösning. Ett alternativ med bibehållen organisation måste därför utvärderas.

 • Upprätta och implementera policy för inköp och användning av fordon

Policyn ska inkludera vilka miljökrav som ska ställas på de fordon, transporttjänster och entreprenader som upphandlas. Riktlinjer för vilken typ av fordon och drivmedel som kommunen ska köpa, leasa eller hyra som ska tillhandahållas till kommunkoncernens verksamheter ska ingå. Det ska anges hur personalen kan minska sin miljöpåverkan genom att exempelvis utbildas i Eco Driving. Nedanstående punkter ingår i arbetet.

Ett förslag på en policy innehållande

 • fordonskrav vid upphandlingar
 • riktlinjer runt fordonstyper i den egna verksamheten
 • riktlinjer runt drivmedel
 • riktlinjer runt hur fordon ska framföras
 • nya punkter som får utvecklas efter hand.

Samtliga punkter är under arbete och görs i två steg där första steget är att få föreslagen policy antagen. Därefter utformas mer detaljerade riktlinjer med policyn som underlag.

 • Kartlägga behovet av cykelparkeringar och dusch/ombytesmöjligheter för anställda i centrala stan

Genom att ha god tillgång till dessa faciliteter i nära anslutning till arbetsplatsen ökar möjligheterna att använda cykel som ett färdmedel och därmed minskar utsläppen. Kartläggning av parkeringsmöjligheter på 25 arbetsplatser i centrala Umeå har genomförts. Vad som återstår är att kartlägga tillgång/behov av ombytesmöjligheter.

 • Upprätta en handlingsplan för logistik inom hemtjänsten

Hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet är en transportintensiv verksamhet. För att minska transportarbetet och utsläppen ska ruttplanering, logistiksystem, användande av andra fordonstyper och drivmedel ses över. Arbetet sker löpande fram till 2020.

Tidplan: 2015–2021

Effekt: Liten effekt. Åtgärden har liten effekt på de totala utsläppen med det är viktigt att Umeå kommun som är en stor arbetsgivare agerar som ett gott föredöme.

Ansvar: Umeå kommun (de delåtgärder där kommunfullmäktige anges som ansvarig gäller för hela kommunkoncernen)

Sidan publicerades