Gång- och cykeltrafikprogram

Målet är att andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort 2022. För att uppnå detta ska cykeltrafikprogrammet revideras och fotgängarna ska behandlas som ett eget trafikantslag. Viktiga frågor att se över är behov och utformning av nya gång- och cykelvägar, separering av gång- och cykeltrafikanter, utbyggnad av cykelparkeringar i attraktiva lägen samt utredning av lokaliseringar för cykelmotorvägar/snabba cykelstråk.

Aktiviteter 2016

De nya programmen har ännu inte kunnat tas fram men förberedande arbete pågår för att ha ett bra underlag. Planen är att påbörja programmen under hösten 2017 och förhoppningsvis tas de politiska besluten under 2018. Utöver revideringen av gång- och cykeltrafikprogrammet så arbetar kommunen årligen med att öka antalet cyklister.

Under året har följande åtgärder genomförts:

  • Cykel- och trafiksäkerhetsutbildning erbjuds till alla i årskurs 4. Syftet är att öka elevernas trafikkunskap och därigenom få dem att agera säkrare i trafiken. Under 2016 deltog 87 procent av alla elever i årskurs 4, jämfört med 85 procent år 2015.
  • Under 2016 färdigställdes Umeås första lådcykelparkering med ramställ som är anpassade för lådcyklar. Cykel­parkeringen finns vid det nya badhuset Navet.
  • Kommunen tittar på möjligheten att hyra ut lådcyklar till allmänheten. Det är ett pågående projekt, försök till upphandling har gjorts men ingen har lämnat anbud. Kommunen ser över frågan med ett antal intressenter.
  • Umeås första cykelöverfart invigdes den 28 oktober 2016 på Västra Kyrkogatan. Vid en cykelöverfart har korsande fordon väjningsplikt och ska släppa fram cyklisten. Under 2017 kommer fler cykelöverfarter att skapas.
  • Under 2016 så har nya gång- och cykelvägar byggts på Mariehamsgatan och Glaciärgatan, Liljansvägen–Petrus Laestadius väg. En breddning av Akademileden, Ålidhem- Universitet, är genomförd men det återstår asfaltslager och separering i form av vägmarkering som beräknas vara klart till hösten 2017. Ytterligare ett antal gång- och cykelvägar kommer att färdigställas under hösten 2017, bland annat på Skärvstensgatan, Istidsgatan och Östra Prinsgatan.
  • Mobility Management åtgärder genomförs kontinuerligt för att minska bilanvändandet till förmån för gång- och cykeltrafikanter. Cykelkampen och Kollvisonen är exempel på aktiviteter som genomförs årligen.
  • Kommunen följer årligen upp cykeltrafikprogrammet genom ett cykelbokslut.

Förutom att ovanstående aktiviteter bidrar till att öka andelen cyklister så syftar de även till att öka trafiksäkerheten. Det kontinuerliga arbete som har bedrivits av Umeå kommun för att öka säkerheten har bland annat lett till att fler har på sig hjälm när de cyklar och att ett större antal bilister följer hastighetsbegränsningarna. Som ett resultat av detta så uppnådde Umeå redan år 2015 målet att minska antalet allvarligt skadade och dödade med 39 procent från år 2007 till 2020. Antalet skadade cyklister har minskat från 397 personer år 2010 till 265 personer år 2015 och olyckor där fotgängare och cyklister har omkommit efter att ha blivit påkörda av motorfordon är ytterst ovanligt i dag.

Fler och fler väljer att cykla i Umeå. Under en åttaårig period fram till 2015 så har cykelandelarna ökat i tätorten från 22 procent till 29 procent. År 2015 hade 90 procent av Umeåborna tillgång till cykel och 29 procent gjorde sina vardags­resor med cykel. För att ge en indikation på antalet cyklister i Umeå och hur de rör sig i stadsrummet har ett snitt tagits fram av antalet förbipasserande cyklister på tre olika platser i Umeå från 2008 och framåt.


Förbipasserande cyklister (snitt per dag)

Plats

Antal 2008

Antal 2009

Antal 2010

Antal 2011

Antal 2012

Antal 2013

Antal 2014

Antal 2015

Nygatantunneln

3 856

4 020

3 692

3 645

ingen uppgift

3 326

2 969

3 227

Gamla bron

3 952

5 027

3 655

3 615*

3 516

3 799

4 231

3 467

Svingen

5 445

5 744

5 715

5 218*

5 415

5 987

7 546

6 705

Totalt

13 253

14 791

13 062

12 478*

8 931

13 112

14 746

13 399

Tidplan: Löpande arbete, påbörjades 2015

Effekt: Medelstor effekt. Det är svårt att bedöma hur stor överflyttningen från bil till gång och cykel blir till följd av genomförande av ett reviderat cykeltrafikprogram. Enligt beräkningar i Simair minskar dock uppskattad kvävedioxidhalt med 1 procent om antalet fordon minskar med 5 procent.

Ansvar: Umeå kommun (tekniska nämnden)

Sidan publicerades