Genomförande av parkeringsprogram

Utifrån de strategier som beslutats i de fördjupade översiktsplanerna har ett parkeringsprogram fastställts 2013. Parkeringsprogrammet syftar till att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökande och boende i centrum, skapa arbetsplatsparkeringar utanför centrumfyrkanten samt ordna tillräckligt många cykelparkeringar. Genomförandet av programmet påverkar transportsystemet i hållbar riktning och minskar luftmiljöproblemen i centrala Umeå.

Aktiviteter 2016

Grönt parkeringsköp

Grönt parkeringsköp är ett verktyg som ger fastighetsägare i centrumfyrkanten möjlighet att ta ansvar för det transport­behov som fastigheten ger upphov till genom att möjliggöra åtgärder som främjar gång- cykel och kollektivtrafik­användande. Det gröna parkeringsköpet innebär en reducering av parkerings­normen för anställdas parkeringar i utbyte mot ett ökat ansvarstagande hos fastighetsägaren i att åstadkomma ett förändrat resebeteende. Mellan 2014 och 2016 så har fem avtal om parkeringsköp tecknats. Av dessa har två varit så kallade grönt parkeringsköp, vilket motsvarar 40 procent av periodens parkeringsköp. Ser man till antalet köpta p-platser i parkeringsköp är närmare 53 procent gjorda inom grönt parkeringsköp.

Parkeringsledningssystem

Utvecklingen av ett parkeringsledningssystem pågår. Systemet införs i samband med byggnationer av större parkerings­anläggningar. Trafikverket, Umeå kommun samt Upab har gemensamt undersökt lämpliga platser. Syftet är att ge stöd för trafikanter att direkt hitta ledig parkering för att på så vis minska onödig söktrafik.

Ytterligare uppföljning av indikatorer kopplat till parkeringsprogrammet finns i uppföljningsrapport 2016.

Tidplan: 2015- 2021

Effekt: Medelstor effekt. Undersökningar visar att så mycket som 10–40 procent av trafiken i de större städernas kärnor utgörs av bilister som letar efter en parkeringsplats. Bilister som söker efter parkering tillhör i allmänhet en grupp som kör långsamt och bidrar till ett ineffektivt utnyttjande av vägarna. De ökar trängseln och köerna på gatorna samt genererar en större mängd utsläpp och föroreningar till skada för vår miljö. Detta blir extra viktigt i och med att antalet parkeringsplatser minskar. Genom att prioritera cykelparkeringar ökar cykelns konkurrenskraft gentemot bilen.

Sidan publicerades