Önskvärda åtgärder

Utöver de åtgärder som är fastställda i åtgärdsprogrammet finns det ett antal önskvärda åtgärder. De önskvärda åtgärderna ska inte ses som bindande men de uttrycker en viljeriktning att arbeta vidare med för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra luftmiljö i Umeå.

Gemensam pendlingsstrategi för Umeåregionen

Det finns en utarbetad trafikstrategi för Umeå men då pendling sker inom hela regionen och med tanke på de nya förutsättningar som Botniabanan innebär vore det önskvärt att utarbeta en pendlingsstrategi för hela Umeåregionen som främjar både kombinationsresor och resande med hållbara transportslag. 

Forskning om luftkvalitet och hälsa

Att Umeå är en universitetsstad innebär en resurs som kan användas i luftmiljöarbetet. Under de senaste åren har Umeå universitet med finansiering av Umeå kommun genomfört mätningar av kvävedioxid (NO2) och kväveoxid (NOx). Syftet har varit att kartlägga luftföroreningssituationen i Umeå med avseende på kväveoxider som brukar användas som en indikator på bilavgaser.

Umeå universitet publicerade år 2016 en studie som visar att skolbarn vid två skolor i Umeå får en ökning av subklinisk (mild) inflammation i lungorna i samband med förhöjda halter av grova partiklar på våren (”vägdamm”). Ett nationellt forskningsprogram SCAC, finansierat av Naturvårdsverket, har även bedrivits under 2015 och 2016 för att studera sambandet mellan luftföroreningar (bland annat avgaspartiklar) och hjärt-kärlsjukdom i Västerbotten.

Under våren 2017 så finns det planer på att göra en studie av hur cyklisters exponering och hälsa påverkas av luft­föroreningar i centrala staden. Det finns även idéer om att anordna ett seminarium med tjänstemän samt politiker kring vilka frågeställningar om luftföroreningar och hälsa som är mest intressanta för dem eller svåra att förstå och diskutera. Syftet är därefter att det ska produceras ett material med inspelade svar från forskare på den typ av frågor som kommer upp.

Utbyggd järnvägsinfrastruktur

För att kunna flytta transporter från väg till järnväg så att utsläppen av kvävedioxid minskar så behöver järnvägs­kapaciteten säkerställas. Då många tåg passerar Umeå behöver ett dubbelspår byggas genom Umeå för att klara kapaciteten. En åtgärdsvalsstudie pågår för att utreda hur detta ska ske. Järnvägsplaner för utbyggnaden av Norrbotnia­banan som fortsättning på Botniabanan är också ett pågående projekt som är viktig för att för kunna förflytta gods- och persontransporter från lastbilar och bilar till tåg.

Påverkansarbete

I arbetet med att uppnå en god luftmiljö har utmaningar som en kommun inte har rådighet över uppmärksammats, exempelvis att lätta lastbilar borde innefattas av bestämmelserna för miljözonen eller att dieselbilar bidrar till mer luftföroreningar vid kalla temperaturer än vad som anges i Euro-klassningarna. Detta bör ses över för att kunna göra korrekta bedömningar av utsläppens framtida utveckling i Umeå. I remissvar och i kontakt med myndigheter i olika sammanhang så uppmärksammar kommunen dessa utmaningar.

Teknikutveckling

Umeå kommun deltar gärna i utvecklingsarbete av ny teknik som kan leda till minskade utsläpp. Det kan exempelvis handla om underhåll eller nya typer av vägbeläggningar.

ITS Umeå

ITS står för Intelligenta transportsystem och innebär olika former av stöd i trafiken med hjälp av informationsteknologi. De fyra ITS skyltarna som finns utplacerade vid infarterna E4 och E12 till Umeå har under hösten 2016 tagits i bruk. Vid höga luftföroreningshalter vid mätstationen på Västra Esplanaden visas ett miljöbudskap om luftkvaliteten på infartsskyltarna. Syftet är att uppmuntra trafikanter att välja ringleden så att luftkvaliteten förbättras i centrala Umeå.

Sidan publicerades