Mobility Management

 Ett systematiskt och långsiktigt arbete för beteendepåverkan är centralt för att öka andelen hållbara transporter och för att uppnå ett effektivt användande av stadens infrastruktur.

Umeå kommun började arbeta med Mobility management redan år 2008. Att arbetet påbörjades så pass tidigt är en stor fördel eftersom beteendeförändringar vanligtvis tar lång tid att åstadkomma. Från 2008 och framåt har ett flertal Mobility management-åtgärder genomförts i projektform. De senaste projekten som Umeå kommun driver eller medverkar i är bland annat Sharing City Umeå, Ruggedised och Hållbara arbets- och tjänsteresor.

Tack vare alla projekt som genomförts genom åren har arbetet med beteendepåverkan kunnat integreras i ordinarie verksamhet.

Genomförda åtgärder inom Mobility management 2018:

Mer information om aktiviteterna finns i uppföljningsrapporten för 2018: "Uppföljning av Renare luft i Umeå, kommunens åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid".

Tidplan: 2015–2021

Ansvar: Umeå kommun (kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott och/eller tekniska nämnden)

Åtgärder inom ordinarie verksamhet

  • Parkera schyst
  • Trafikantveckan / SEE Hållbarhetsveckan
  • Välkomstmässan på Umeå universitet
  • Kollvisionen
  • Grön färdplan

Effekt: Medelstor effekt. Aktiviteterna följs årligen upp i boksluten för trafikprogrammen. Beteendeförändringen följs upp i nästa års resvaneundersökning år 2022. Hållbara arbets- och tjänsteresor följs upp vid projektets slut 2021.

Inom projekt

Effekt: Medelstor effekt. Kampanjmätningen för #brytupp visar att 26 procent har uppmärksammat kampanjen, 16 procent av de som uppmärksammat kampanjen har ersatt bilresa med cykel. Hela 63 procent har reflekterat över sina resvanor till följd av kampanjen. Denna kampanj fick, liksom uppstarten av den bilfria testgruppen, stor uppmärksamhet i media. Flera av projektets aktiviteter har fått betydande uppmärksamhet i media, detta har bidragit till att fler invånare diskuterar hållbart resande i vardagen och även tar steget att förändra sina vanor.

Sidan publicerades