Översyn av trafiksignaler på Västra Esplanaden

Trafikverket gjorde en översyn av trafiksignalerna längs Västra Esplanaden under 2014 som var klar hösten 2015. Syftet var att justera inställningarna på trafiksignalerna utifrån vad som gav störst trafikdämpande effekter. Målet med åtgärden var att bidra till en förflyttning av trafik från centrum/väg 503 till den nya ringleden, men också att begränsa framkomligheten för personbilstrafik samt tunga transporter utmed Västra Esplanaden utan att försämra framkomligheten för kollektivtrafiken. Översynen var klar 2015-11-19 och trafikljusen justerades 2015-11-25.

Det som gjordes var att tidsplanerna ändrades för trafikljusen på Västra Esplanaden så att omloppstiderna kortades ned. Färre bilar kom då förbi trafikljusen innan det blev rött igen. Skilda tidsplaner gjordes sedan för olika tidpunkter på dygnet beroende på trafikmängd. Det som eftersträvades var att köer skulle bildas innan rödljusen på Tegsbron och norr om trafikljusen i stället för att trafiken skulle bli stillastående mitt på vägen där halterna av kvävedioxid är som högst. Genom att inte släppa in för många bilar samtidigt kunde de som kom in i systemet släppas igenom snabbare. Bilarna på tvärgatorna kunde även lättare ta sig därifrån.

Funktionen fungerade bra och de kortare omloppstiderna gav mindre luckor i trafiken och köerna upplevs ha minskat på tvärgatorna. Åtgärden bidrog till en bättre kapacitet och kortare väntetider. Det blev grönt ett ökat antal gånger per timme och fler fordon kom igenom de mest trafikerade delarna av Västra Esplanden än tidigare. Väntetiderna blev även kortare för de som ville korsa E4:an. Dock så kommer åtgärdens fulla effekt först uppnås då Västra länken är färdigställd då det skapar en alternativ väg för biltrafiken på Västra Esplanaden.

Aktiviteter under 2016: I nuläget finns det inga planer på att genomföra en ny översyn av trafiksignaler på Västra Esplanaden.

Tidplan: Löpande arbete, påbörjas 2014.

Effekt: Liten effekt

Ansvar: Trafikverket, Umeå kommun (tekniska nämnden)

Sidan publicerades