Elbussar

Resandet med kollektivtrafiken ökar vilket är positivt eftersom det innebär stora fördelar för miljön jämfört med den biltrafik som den ersätter.

Men det bidrar även till fler tunga fordon i omlopp vilket aktualiserar bussarnas miljöpåverkan. För att minska bullernivåerna och utsläppen från kollektivtrafiken så ska bussar med låga utsläpp upphandlas till lokaltrafiken. Under perioden fram till 2020 sker upphandling av 33 elbussar. Dessa kommer att trafikera de största linjerna som går längs och tvärs Västra Esplanaden, dagens linje 1 och 8.

Aktiviteter 2016:
Under året upphandlades sex nya elbussar vilket innebär att det nu finns nio elbussar i drift i Umeå. Elbussatsningen har bidragit till minskade kväveoxidutsläpp (NOx) från busstrafiken med 19 %.1 Planen är att upphandla ytterligare 24 helelektriska elbussar under 2019. Det betyder att kommunen kommer att nå det långsiktiga målet att ha 33 elbussar i drift 2020 redan år 2019. Utöver elbussatsningen så har 25 dieselbussar i utsläppsklass Euro 5 bytts ut till dieselbussar i utsläppsklass Euro 6 som släpper ut betydligt mindre NOx än tidigare. Utbytet av bussarna har lett till att busstrafikens utsläpp av NOx har minskat med omkring 31 %, från 12 024 kg/år till 8 315 kg/år.2

Tidplan: 2015- 2021

Effekt: Stor effekt. Beräkningar visar att ett byte från dieselbussar till fullelektriska bussar på Västra Esplanaden skulle kunna ge en minskning av årsmedelvärdet för kvävedioxid med mellan fem och sju procent beroende på prognosantagande.

Ansvar: Umeå kommunföretag

Tårtdiagram som visar 39 procent Dieselbussar, Euro 5 (22 stycken), 45 procent Dieselbussar, Euro 6 (25 stycken) och 16 procent elbussar (9 stycken).

Bussar i trafik i Umeå efter drivmedel, 2016.

Sidan publicerades