Kollektivtrafikstrategi och program

För att öka andelen resor med kollektivtrafik kommer en kollektivtrafikstrategi/ program att tas fram. Umeå kommuns mål är att andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort år 2022. För att nå denna målsättning är det av stor vikt att kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks och att det sker på bekostnad av icke hållbara färdmedels bekostnad.

Aktiviteter 2016

Kollektivtrafikprogrammet har inte kunnat påbörjas. Planeringsförutsättningarna för kollektivtrafiken inväntas samt fördjupningarna av översiktsplanen där en kollektivtrafikstrategi ska inarbetas som ligger till grund för kollektivtrafik­programmet.

Delåtgärder i åtgärdsprogrammet:

Införa realtidssystem på Ultrabussarna

Denna åtgärd går ut på att införa ett system så att resenärerna kan se var bussen befinner sig. Syftet med åtgärden är att underlätta informationsinhämtande för kommuninvånarna, vilket ökar kollektivtrafikens användarvänlighet och i kombination med högre turtäthet minskar behovet av att anpassa sina resor efter tidtabellen. Realtidssystemet infördes under 2015 men det har visat sig att systemet har varit behäftat med ett antal brister. Länstrafiken i Västerbotten har lagt ned mycket kraft och resurser för att lösa driftstörningen men realtidssystemet är fortfarande inte tillförlitligt.

Underlätta betalning för snabbare ombordsstigning

Genom att snabba på ombordsstigningen kan kollektivtrafiken bli mer effektiv. Arbetet med att påskynda ombord­stigningen sker löpande. Biljettautomater har placerats ut vid hållplatser och en differentierad taxa har införts i syfte att minska biljettköpen i bussen så att ombordsstigningen effektiviseras. Alla bussar har i dag QR-läsare för bussbiljetter i mobilen och i detta system viseras mellan 50 000 och 60 000 biljetter per månad. I närtid ska försäljning av alla lokal­trafikens biljetter i mobiltelefonen möjliggöras vilket kommer att förändra försäljningsstrukturen och skapa den enkelhet som eftersträvas vid försäljning av biljetter.

Samordna tidtabeller och biljettsystem

Denna åtgärd syftar till att underlätta byten mellan lokalbussar, regionbussar och tåg. Det är ett arbete som har genomförts kontinuerligt sedan 2010. En ökad samordning av skolskjutsar och den allmänna kollektivtrafiken har ägt rum. Anpassningar har även gjorts till ankomster och avgångar i de större regionala knutpunkterna.

Resandet med lokaltrafiken i Umeå kommun har utvecklats positivt under de senaste åren. Sedan 2005 har resandet ökat med nära 2 900 000 resor. Drygt sju miljoner resor genomfördes under 2015 och uppskattningsvis kommer det att ske 900 000 till 1 miljon ytterligare resor år 2016. Stark tillväxt i Umeå tätort, synergier från Botniabanans tillkomst samt stora satsningar på en utvecklad och samordnad kollektivtrafik i Umeå kommun har bidragit till den positiva rese­ökningen.

Tidplan: 2015–2021

Effekt: Medelstor effekt. Ett antagande om 5 procent minskad trafik på Västra Esplanaden har gjorts, vilket enligt beräkningar i Simair minskar kvävedioxidhalten med 1 procent.

Ansvar: Umeå kommun (kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott och tekniska nämnden), Umeå kommunföretag

Registrerade bussresor

År

Antal resor

2010

5 543 000

2011

5 945 000

2012

6 498 000

2013

6 382 000

2014

6 617 000

2015

7 021 000

2016

8 100 000

 

Sidan publicerades