Stäng

Teman - hur är det tänkt

Sidan publicerades

I följande avsnitt görs beskrivningar av kommunens förhållningssätt till olika frågor med hänvisning till var olika teman behandlas i olika översiktsplanedelar. Att kategorisera till teman gör det lättare att få en kortfattad och kärnfull överblick över hur det är tänkt. Varje tema behandlas i en eller flera översiktsplanedelar.

Överlag är Fördjupning för Umeå en central del av Umeå kommuns översiktsplan. I den fördjupningen behandlas de viktigaste frågorna för Umeås tillväxt i form av olika strukturer. Frågor som handel och även infrastruktur behandlas kommunövergripande i Fördjupning för Umeå. En tumregel är att frågor, som inte faller inom avgränsning för Fördjupning för Umeå behandlas i Tematiskt tilllägg för landsbygd.

Riksintressen behandlas i den översiktsplanedel de berör. Vill man ha en sammanställning över statens alla riksintresseanspråk som berör Umeå kommun finns det sammanställt på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats.

Hänvisningar

Till teman finns hänvisningar som guidar vidare till olika delar i översiktsplanen.

Sidan publicerades