Strandskydd

Strandskyddet syftar till att säkerställa allmänhetens tillträde samt livsvillkoren för växt- och djurlivet i strandskydds­området. Generellt strandskydd gäller 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land från strandlinjen. Dispens från eller upphävande av strandskydd i detaljplaner kan enbart beslutas om det finns särskilda skäl som är preciserade i lagstiftningen och om det är förenligt med strandskyddets syften.

Upphävande av strandskydd mot bakgrund av tätortsutveckling

Ett åtföljande av översiktsplanens utvecklingsstrategier och bebyggelsescenario kommer innebära totalt sett långsiktiga fördelar för samhället ur samtliga hållbarhetsaspekter. För att möjliggöra önskad bebyggelseutveckling kommer ett upphävande av strandskyddet för ett begränsat antal områden enligt kap. 7 § 18 c punkt 5 i miljöbalken få principiell betydelse för kommunens långsiktiga bostadsbehov och tillväxtambitioner i sin helhet. Tätortsutveckling i form av bostäder och verksamheter i dessa områden utgör därmed ett mycket starkt allmänt intresse. Att förr eller senare tillgodose detta intresse någon annanstans än vad som anges i översiktsplanen innebär stora avvikelser gentemot kommunens långsiktiga utvecklingsstrategier och bebyggelsescenario. Motivet om tätortsutveckling för berörda områden har således ett tydligt samband med kommunens möjligheter att i slutänden åstadkomma hållbar tillväxt. 

Hantering, kartläggning och ställningstagande gällande strandskydd beskrivs mer ingående i respektive fördjupning samt tematiskt tillägg. Samtliga planer förutom den Fördjupade översiktsplanen för Ön utgår från den reviderade lag­stiftningen som trädde i kraft 2009. Således tillämpas fortsättningsvis gällande lagstiftning  för Fördjupning för Ön.

Lättnader mot bakgrund i landsbygdsutveckling

Möjligheter till lättnader i det generella strandskyddet för landsbygdsutveckling  behandlas i Tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära läge.  Översiktsplanedelen har tagits fram tillsammans med kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Planen bygger på ett utpekande var frågan om lättander kan prövas och som utgår från en differentiering i stadsbygd, kust och landsbygd för prövning av lättnader i generellt strandskydd.

Utökat strandskydd

När det gäller utvidgat strandskydd har Länsstyrelsen gjort en översyn av tagna beslut och dialog har hållits med Umeå kommun. Kommunens inställning har varit att utökat strandskydd ska ta hänsyn och harmonieras med kommunens planering enligt Fördjupning för kusten. Platser där utökat strandskydd gäller redovisas i Tematiskt tillägg för  landsbygd.

Mer information

Se gällande fördjupningar och tematiskta tillägg för hantering och ställningstaganden till lättnader i strandskydd.

Läs mer på sidan om översiktsplanen delar

Se Tematiskt tillägg för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Umeåregionen. 

För generellt och utökat strandskydd se Tematiskt tillägg för landsbygden.

Tematiskt tillägg för landsbygden

Sidan publicerades