Bebyggelseutveckling

Utveckling av bebyggelse utgår från strategierna för hållbar tillväxt och scenariot för den framtida bebyggelsestrukturen för Umeå kommun. Intentionerna för tillkommande och nuvarande bebyggelse beskrivs i den fördjupning som ett geografiskt område berör.

För Umeå stad handlar det om att nya stadsdelar och kompletteringsbebyggelse bör utformas som kvartersstad. Tyngd­punkten handlar om utveckling av tillkommande bebyggelse inom femkilometersstaden och särskilt i anslutning till kollektivtrafikens stomlinjer. Några nya områden föreslås för bebyggelseutveckling i anslutning till staden. Planen har en tydlig inriktning också på utveckling av de större tätorterna samt byar inom tillväxtstråk enligt Scenario för bebyggelse­strukturen.

Se Umeå mot 200 000 invånare

Nivån på det framtida bostadsbyggandet anpassas för att tillgodose bostadsefterfrågan. För att nå tillväxtmålet 200 000 invånare år 2050 krävs att utbyggnadstakten fördubblas.

Sidan publicerades