Rennäring

Det finns delområden inom Umeå kommun som utgör vinterbetesmarker kopplat till rennäringen för fjällsamebyarna Ran, Ubmeje Tjeälddie, Vapsten, Gran och Svaipa. Rennäringen är till skillnad från övriga näringar och markanvändare en dynamisk näring vars verksamhet varierar beroende på naturens förutsättningar och klimatförändringar. Kärnområden, flyttleder, svåra passager och trivselområden är uttryck i geografin som har avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva rennäring. Delar av dessa anspråk preciseras i riksintresset för rennäringen. Kontinuerlig dialog med berörda samebyar synliggör eventuella områden som ligger utanför riksintresset men som ändå är av betydelse för näringen på grund förändringar enligt ovan.

Ställningstaganden redovisas utförligare i gällande fördjupningar/tematiskt tillägg. Framför allt Fördjupning för Umeå.

Mer information

Se Fördjupning för Umeå samt gällande fördjupningar och tematiska tillägg.

Fördjupning för Umeå

Översiktsplanens olika delar

Sidan publicerades