Verksamheter och utvecklingen av näringslivet

Intentionerna för verksamheter och verksamhetsområden beskrivs i den fördjupning som ett geografiskt område berör. Näringslivsutveckling behandlas i stort sett i alla översiktsplanedelar på olika sätt. Fördjupning för Umeå är den översiktsplanedel som är central för beskrivning av kommunens intentioner gällande utveckling av verksamheter.

Plats för verksamheter

I plankarta pekas nya storskaliga områden ut för framtida verksamhetsutveckling. Kartan ger dock inte hela bilden eftersom verksamheter i stor utsträckning möjliggörs inom blandstadsbebyggelse. Ambitionen möjliggörs i stället med riktlinjer.

Umeå centrum och i planområdet som kallas Umeå universitetsstad är de två största arbetsplatsområdena. Här är intentionerna att verksamheter kan utvecklas i blandstaden. Särskilt intressanta lägen är exempelvis längs kollektiv­trafikens stomlinjer. Den nya ringleden ger ett antal nya intressanta lägen med utvecklingspotential. Det redovisas även storskaliga områden för industri exempelvis exempelvis kring Dåva, Klockarbäcken, norra infarten till staden i närheten av mejeriet. Områden för verksamheter finns även i Sävar, Holmsund och Obbola för att nämna några.

Utanför staden är näringar knutna till jord- och skogbruk viktiga för utveckling av näringsliv. Här finns även rennäringen som en bas. I översiktsplaner med stort fokus på rekreation och friluftsliv som exempelvis Fördjupningar för älvs­landskapet, kusten, Nydala etcetera skapas förutsättningar för turism- och besöksmålsutveckling. Här finns exempelvis potential kopplat till de fem besöksmålsområden som pekas ut i Fördjupning för älvslandskapet. I Fördjupning för kusten pekas några större områden ut för utveckling av nya anläggningar som har fördelar av närhet till kustmiljöer. Se även kartbild kallad Resurser för utveckling på sidan 47 som sammanfattar utvecklingsmiljöer knutna till livskvalitet och näringslivsutveckling med fokus på besöksmålsutveckling.

Handel är en viktig och växande del av Umeås näringsliv. Kommunens intentioner för handel beskrivs i Fördjupning för Umeå. Intentioner är att Umeås roll som regionalt handelscentrum ska stärkas, stadskärnans roll ska utvecklas som överordnat centrum för en mångfald av handel, shopping, kultur, tjänster och annan service liksom fler boende. Halvexterna handelsområden ska även kunna utgöra stadsdelscentra för omgivande stadsdelar med effektiv handel, lättillgänglighet samt effektiv logistik. Läs mer i Fördjupning för Umeå där riktlinjer beskrivs för handelsstrukturen, handel i kommundels- och stadsdelscentra, stadskärnans handel samt varuutbud.

Ett expanderande näringsliv

Umeå har som kunskapsstad utomordentliga möjligheter att bidra till en för Sverige och regionen nödvändig utveckling. I den attraktiva staden Umeå förenas kompetens, kommunikation och entreprenörskap till global konkurrenskraft och hållbar tillväxt. För att uppnå kommunens tillväxtmål är det helt nödvändigt att näringslivet expanderar snabbare än tidigare, vilket gör Umeå till en, även i framtiden, konkurrenskraftig kommun med hög sysselsättningstillväxt och kraftig tillväxt av nya företag. Flera av de nya företagen är spjutspetsföretag med unika produkter i nya och snabbt växande branscher. De etablerade tillverkningsindustrierna hävdar sig väl då de lyckats ta till sig ny teknologi och dessutom omges av Umeås välutvecklade struktur av kvalificerade tjänsteföretag. För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn.

Framtidens näringsliv bedöms ställa nya och större krav på stadskvaliteter och funktioner  och det blir allt viktigare att skapa en stadsplanering som främjar näringslivsutveckling. Detta antas få ökad betydelse i och med den pågående samhällsutvecklingen där allt fler företag har få anställda och har behov av mötesplatser och att finnas nära andra kompetenser. Verksamheter som etablerar sig i en urban stadsmiljö påverkar, med sin verksamhet och genom medarbetares arbetskultur, och använder stadsmiljön och dess resurser på olika sätt. Omvänt påverkar en öppen attraktiv stadsmiljö företagen, deras arbetssätt och tillväxt. Man kan se det som ett dialektiskt förhållande mellan stadsmiljöer och verksamhetsutveckling där båda anpassar sig och påverkar varandra vilket ger uttryck för en urban dynamik och stadsplanering utgör ett strategiskt näringslivspolitiskt verktyg. Det blir av vikt att genom stadsplanering skapa intressanta miljöer som ger förutsättningar för möten och förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Planeringsmålen är att

  • utveckla den kunskapsintensiva näringen med en genomtänkt lokal näringslivspolitik, där näringsliv, universitet, kommun och andra offentliga organ samverkar
  • få fler personer att starta företag, att befintliga företag växer och att fler företag väljer Umeå som lokaliseringsort
  • stärka Umeås roll som regionalt handels- och servicecentrum – en stor och växande näringsgren är handel/restaurang som till stor del är frukten av Umeås snabba tillväxt
  • underlätta tillkomsten av nya verksamheter – förutom vidareförädling av traditionella näringar kommer det att behövas utveckling av nya verksamheter och genom avancerade och/eller unika produkter som efterfrågas på en världsmarknad säkras långsiktig tillväxt och välfärd.

Mer information

Läs fördjupningen för Umeå för intentioner kring omvandlingsområden och blandade miljöer, nya verksamhets­områden samt nya trafikorienterade lägen liksom riktlinjer för verksamhetsområden samt infarter/entréer. Kommunens intentioner om handel beskrivs i fördjupningen för Umeå.

Läs fördjupningen för Umeå

Se även riktlinjer för verksamheter inom övriga fördjupningar

Läs mer på sidan med översiktsplanens delar

Sidan publicerades