Kultur och fritid

Umeå kommun har en bra livsmiljö där aktiviteter och engagemang medverkar till att skapa en jämlik miljö i dess bredaste mening. Medverkan och deltagande i kulturella upplevelser och fritidsaktiviteter bidrar till att man kan känna sig delaktig och behövd. Kommunen skapar förutsättningar för medverkan och samverkan i föreningsengagemang och kollektivt ansvarstagande för gemensamma intressen. Variation och mångfald möjliggör både organiserade och spontana verksamheter och upplevelser. Kultur och fritid utgör en viktig byggsten för livskvalitet, upplevelser och delaktighet.

Med bostadskvarteret som bas utvecklas stadsdelsnära mötesplatser och mindre anläggningskrävande verksamheter i närområdet till boendet. Som komplement och balans till de resurser som finns i bostadskvarteret/samhället/ byarna, ska det även finnas centrala, kommungemensamma resurser i form av större och specialiserade anläggningar för kultur- och fritidsändamål.

Med utgångspunkten att en mångkulturell miljö utgör den bästa grunden för utveckling och att integration mellan grupper i sig har ett värde, ska samverkan och möten mellan olika kulturer stimuleras.

Det viktigaste och mest prioriterade målen när det gäller utveckling av fritids-, rekreations- och utflyktsmålen är att öka tillgängligheten till Umeälvslandskapet, Nydalaområdet och Tavelsjöområdet samt göra fritidsfisket tillgängligt för alla.

Inom kulturområdet är den övergripande inriktningen att alla invånares goda möjligheter till kulturella upplevelser och egna kulturella aktiviteter, ska utgöra grunden för att kommunen hävdar sig som som nationellt och internationellt centrum i Europa.

För att utveckla kultur- och fritidsområdet fördjupas samarbetet och samverkan mellan i första hand kommunens verksamheter och genom mobilisering av det ideella arbetet i föreningslivet. Ett väl utvecklat föreningsliv med ideella krafter bidrar starkt till Umeås utveckling. Detta bidrar till ökade förutsättningar för att människor att traäffas i nya konstellationer och samt ett sammanhållet samhälle och därmed ökad livskvalitet. Inom föreningslivet innehar idrotten, genom sin breda bas i ungdomsutövandet, en särställning vilket motiverar en fortsatt satsning för att ge ungdomar fortsatt utrymme, flickor och pojkar i lika stor utsträckning.

Kulturlivet omfattar en mångfald av konstnärliga uttryck och organisatoriska former och består av en stabil infrastruktur och tillfälliga evenemang på högsta internationella nivå. Basen utgörs av möjligheter till kulturell samvaro genom exempelvis musikutövande, teater, studiecirklar och andra former.

Fritids- och kulturfrågor i planeringen

Utgångspunkten för arbetet med fritids- och kulturfrågor i planeringen är översiktsplanens utvecklingsstrategier för hållbar tillväxt, och omfattar till exempel både utveckling av bebyggelse, närhet till kommunikationer och gröna resurser. 

Frågor med koppling till kultur och fritid berör alltså många delar av översiktsplanens teman. Många frågor hanteras i efterföljande planeringsskeden. Inte minst är mötesplatser och våra gröna resurser centrala för exempelvis fritids­frågorna. När det gäller anläggningar för sport och fritid säkerställs detta i detaljplan. Närhet till gång- och cykel­infrastruktur är centralt liksom tillgång till kollektivtrafikstråk. Frågor med koppling till båtliv, fiske och så vidare hanteras exempelvis i översiktsplanedelar för kusten och älvslandskapet.

Fritids- och kulturfrågorna kan bidra till både att stärka och att utmana rådande planerings­normer, och bidra till att öka kunskaperna om hur stadens offentliga rum ska utformas med utgångspunkt från stadens invånare. Konkret kan det innebära att lyfta fram, pröva och omforma stadens offentliga mötesplatser, finna och pröva metoder för medinflytande och medskapande, samt att undersöka hur stadens identitet, lokala särprägel och kultur och det nordliga läget kan utvecklas och förtydligas i det offentliga rummet. Inför och under kultur­huvudstadsåret i Umeå genomfördes flera uppmärksammade tester med detta som syfte i omdaningen av det offentliga rummet, bland annat på Umedalen, på Vasaplan och i Årstidernas park, samlade under paraplyet Umeå urban forum.  Detta arbete bör fortsätta att utvecklas.

I takt med att staden kompletteras blir det allt viktigaste att fundera på mångfunktionalitet och hur frågor kopplat till fritid och kultur kan integreras i den täta staden.

Sidan publicerades