Naturresurser

Delarna behandlas i viss utsträckning i Fördjupning för Umeå. Helhetsbilden ges i Tematiskt tillägg för landsbygden.

Jordbruk

Kommunens intentioner för jordbruk beskrivs framför allt i Tematiskt tillägg för landsbygden men exempelvis även i Fördjupning för Umeå. I dessa översikts­planedelar beskrivs målsättningen är att det öppna landskapet ska bevaras på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt och att hävdad betesmark och därmed att det öppna landskapet inom planområdet ökar.

Ett levande jordbruk är garanten för en lokal livsmedelsproduktion och ett öppet landskap med dess kulturella och biologiska värden. Inriktningen är bland annat att möjligheterna att driva ett hållbart jordbruk inte ska försämras och att i stort sett all nuvarande jordbruksmark- även den nedlagda- reserveras för livsmedelsproduktion och energiproduktion i ett framtida hållbart samhälle.

Generellt gäller att odlingsmark inte tas i bruk för bebyggelse eller anläggningar annat än för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. I Tematiskt tillägg för landsbygden görs dock en öppning för att pröva nylokalisering av bebyggelse på jordbruksmark i byar med ingen eller svag befolkningstillväxt när detta kan fungera stärkande för byns struktur och bykaraktär och inte äventyrar möjligheten att bedriva jordbruk.

I samband med planeringen för Röbäck lyftes ambitionen att hitta en modell för kompensation av ianspråktagen jordbruksmark. Frågan är komplicerad men en angelägen fråga för kommunens framtida planering.

Skogsbruk

Kommunens intentioner för skogsbruk beskrivs framför allt i Tematiskt tillägg för landsbygden men även Fördjupning för Umeå. Virke från våra skogar är en förnybar naturresurs och följaktligen en råvara som vi långsiktigt ska utnyttja för att undvika att tära på jordens ändliga resurser. Att bibehålla markens långsiktiga förmåga att producera träråvara är därför en nödvändighet för det uthålliga samhället. En stor del av kommunens yta utgörs av skogsmark. Cirka sju procent är undantaget av naturvårdsskäl. Inriktningen är att skogsbruket och vidareförädlingen av råvaran fortsatt ska utgöra en viktig näring inom kommunen.

Berg, grus, morän och matjord

Ställningstaganden redovisas i gällande fördjupningar/tematiskt tillägg. Behovet av grusmaterial i Umeå kommun kräver hushållning eftersom naturgrus, sand, grus och sten konsumeras i en takt som alldeles för snart kommer att tömma tillgångarna om inget görs för att hushålla med resurserna. För närvarande ges i praktiken endast tillstånd för täkter för naturgrus där bergkross inte kan ersätta naturgrus.

Kommunens avsikter med grus och berg som naturresurser manifesteras med Grushushållnings­planen, fastställd 1996. Målsättningar är exempelvis att hushålla med naturgruset, öka bergkrossens andel samt återvinna massor. Inom Umeås expansionsområde är inriktningen bland annat att nya bergtäkter inte ska etableras och att intresset av skydd av grundvattnet alltid går före intresset att utvinna grus.

Grushushållningsplan.pdf , 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vatten

Vatten som naturresurs beskrivs i Fördjupning för Umeå. Där beskrivs även vattenförekomster inom planområdet som på grund av sina förutsättningar kräver särskilda ställningstaganden.

Vattenskyddsområden

Inom kommunen finns i dag ett antal kommunala vattentäkter. Av dessa har alla utom vattentäkten på Holmön fastställda vattenskyddsområden. Att skydda grundvatten­tillgångar med skyddsområden är ett viktigt verktyg för att trygga den  framtida vattenförsörjningen. Vatten kan ses som vår främsta ekosystemtjänst. Kontinuerliga undersökningar och kartläggningar pågår för att säkra en reserv­vattentäkt för framtida oförutsedda händelser. Vindelälvsåsen är sedan 2016 nytt vattenskyddsområde med nya föreskrifter och skyddszoner som ersätter Tavelsjö, Hissjö, och Forslunda vattenskyddsområden.

Vindelälvsåsen är en av landets största grundvattenförekomster och försörjer 90 procent av kommunens befolkning med dricksvatten. Skyddsområdet sträcker sig från Kulla i söder via Hissjö och Tavelsjö upp till Rödåsel i norr. I karta kallad plan­förutsättningar i Tematiskt tillägg för landsbygden redovisas vattenskydds­områden. Dessa skydds­områden ersätter skyddsområden utmärkt i andra plankartor.

Mer information

Se Tematiskt tillägg för landsbygd, Fördjupning för Umeå och andra gällande  fördjupningar.

Läs mer på sidan med översiktsplanens delar , 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Se Fördjupning för Umeå som utgör kommunens ställningstagande för vatten för kommunen som helhet.

Vattenskyddsområden i plankarta för Fördjupning för Umeå är inaktuell i samband med inrättande av vattenskyddsområde Vindelälvsåsen 2016. Redovisning av aktuella vattenskyddsområden 2016 för kommunens som helhet finns i Tematiskt tillägg för landsbygd.

Fördjupningen för Umeå

Tematiskt tillägg för landsbygd

Sidan publicerades