Kulturmiljöer

Fördjupning för Umeå utgör kommunens syn på kulturmiljöer. Kulturmiljöfrågor behandlas även med konkretiseringar i gällande fördjupningar och tematiska tillägg.

Kulturmiljön är en viktig källa för en plats identitet och för att känna trygghet och trivsel. Kulturmiljöer är därför viktiga för stadens, platsens, stadsdelens eller byns sociala hållbarhet.

Målsättningar är att

  • skydda, bevara och utveckla kulturhistoriskt värdefulla platser, byggnader och bebyggelsemiljöer  
  • skydda och bevara fornlämningar och kulturlandskap
  • hävda kulturmiljövården i samhällsplaneringen.

I tidigare version av Fördjupning för Umeå, som antogs 2011, angavs att det saknas ett övergripande kommunalt kulturmiljöprogram och att ett sådant bör tas fram. I samband med 2016 års aktualisering av Översiktsplan Umeå kommun och prioriteringar av kommande utredningsuppdrag bedömdes att ett kommunövergripande kulturmiljö­program bör utgå från kommande utredningsuppdrag.  Gällande byggnadsordningar för många av stadens stadsdelar bedöms, tillsammans med Västerbottens museums Kulturhistoriska bebyggelseinventeringar som omfattar många av kommunens byar, utgöra tillräckligt underlag. Kulturmiljöprogram tas vid behov fram inom detaljplanearbetet. 

Mer information

Se Fördjupning för Umeå samt gällande fördjupningar och tematiska tillägg.

Fördjupning för Umeå

Översiktsplanens olika delar

Sidan publicerades