Landsbygdsutveckling

Umeås landsbygd är en välmående del av kommunen med en befolkningsutveckling som motsvarar stadens. Den starkaste befolkningsökningen märks vid kusten och på landsbygd nära Umeå medan befolkningsökningen är lägre i de inre delarna av kommunen, främst de norra delarna. Andelen barnfamiljer och sysselsättningen är högre på landsbygden än i staden liksom den disponibla inkomsten. På landsbygden är medelåldern högre och utbildningsnivån lägre än i staden. Goda kommunikationer är viktigt eftersom få har sitt arbete där de bor.

Målsättningar för landsbygdsutveckling redovisas i Tematiskt tillägg för landsbygden liksom planförutsättningar som grönstruktur, värdefull och känslig natur, naturresurser som jord- och skogsbruk samt bland annat berg och grus. Där anges att ett stort antal resurser och områden bidrar stärkande till en utvecklad landsbygd. Till exempel är satsning på företagsamhet och engagemang viktigt för attraktionskraften på landsbygden liksom skapande av en hållbar bebyggelse­struktur som bidrar till att utveckla befintliga strukturer och ge ökat underlag till service och kollektivtrafik.

Målsättningar för landsbygd ur översiktsplan för landsbygden

”Umeå landsbygd är en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus”.

  • Skapa attraktiva livsmiljöer genom en hållbar bebyggelsestruktur, som stöttar lokal utveckling, service och kollektivtrafik.
  • Utveckla och stärka det lokala näringslivet som motor för hållbar landsbygdsutveckling.
  • Säkra tillgång till väl fungerande offentlig service och utökad samverkan mellan olika serviceaktörer.
  • Öka möjligheterna till hållbart resande och robustheten i infrastrukturen för förbättrad kommunikation.

Landsbygdens byggande och boende

Se Bebyggelseutveckling

Lokalt engagemang driver utvecklingen

Lokalt näringslivsutveckling utgör motorn för hållbar utveckling på Umeå landsbygd. Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett livskraftigt jord- och skogsbruk som utgör de primära branscherna tillsammans med bygg och transportbranschen med mera. Potential finns även att bredda näringslivet till andra branscher. Inte minst är besöks- och upplevelsenäringen växande och en framtidssektor. Enskilda initiativ utgör grunden för utvecklingen oavsett det gäller staden eller landsbygden. Lokala utvecklingsgrupper arbetar aktivt med utveckling av sina byar och  marknadsför själva sina platser. En bas är livaktiga föreningar som kan fånga upp och dra till sig engagerade personer. Nära samarbete mellan grupperna och kommunen och andra aktörer kan resultera i nya serviceformer, projekt och aktiviteter. Lokala utvecklingsplaner tas fram av utvecklingsgrupper och ses som en viljeinriktning för byn och vägs in i kommunens översiktsplanering. På samma sätt beaktar byutvecklingsplaner kommunens översiktsplanering och facknämnders verksamhets- och budgetplanering.

Program för hållbar landsbygdsutveckling konkretiserar åtgärder

Medan översiktsplanedelen för landsbygden behandlar långsiktig  mark- och vattenanvändning på en övergripande nivå preciseras åtgärder som svarar mot målsättningarna i ett program. Programmet kan ta ett grepp över fler frågor som inte bara handlar om långsiktig markanvändning.

Programmet har karaktären av en handlingsplan och en grundbult är inställningen att utvecklingen bara kan göras tillsammans. Programmet ett fokus på åtgärder som stöttar landsbygdsutveckling och som kommunen har rådighet över. Ett stort arbete pågår lokalt via till exempel byaföreningar och programmet anger exempel på åtgärder som lokala och privata initiativ kan bidra med.

I programmet finns beskrivningar av kommunens byar och samhällen uppdelat i olika delområde i syfte att synliggöra resurser och planeringsförutsättningar. En sammanfattande bild av värdefulla resurser för utveckling presenteras.

Sidan publicerades