Teknisk försörjning

Vatten och avloppsförsörjning

Stora delar av bebyggelsen i våra tätorter är anslutna till kommunalt vatten och avlopp och VA-frågor behandlas i de översiktsplanedelar de berör på en generell nivå. Utbyggnadsordningen som ingår i Bostadsförsörjningsprogrammet är central för att utbyggnad av VA ska gå hand i hand med bebyggelseutvecklingen.

Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp utgör kommunens planering för var verksamhetsområde för avlopp kan komma att byggas ut i framtiden. Här finns en bedömning gjord för olika framtida bebyggelseområden som pekas ut i översiktsplanen och var kommunen planerar för utbyggnad av vatten och avlopp. Strategin anger dels de områden som planeras byggas ut för både befintlig och ny bebyggelse, dels för områden som ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp och där verksamhetsområdet kan utvidgas för tillkommande bebyggelse. I strategin pekas även områden ut där  bedömningen är att va-nätet inte kommer byggas ut för ny bebyggelse. I strategin anger till exempel förhållningssätt till enskilda och gemensamma lösningar för avlopp i områden där kommunalt verksamhetsområde inte bedöms bli aktuellt liksom förhållningssätt i väntan på kommunal utbyggnad. Andra viktiga underlag för en god VA-planering är exempelvis kommunens drickvattenplan samt Vakins förnyelseplan.

Energi och fjärrvärme

Kommunens ställningstaganden redovisas i Fördjupning för Umeå och gäller för kommunen som helhet.

Återvinning och avfallshantering

Kommunens ställningstaganden redovisas i Fördjupning för Umeå och gäller för kommunen som helhet.

Sidan publicerades