Miljö, hälsa och säkerhet

Översiktsplanens strategi är att beakta miljö- och riskfaktorer för att ge möjlighet att ange lämpligaste lokalisering och struktur för olika anläggningar samt verksamheter. Därtill även exempelvis skyddsavstånd till bostäder. Detta är nödvändigt för att upprätthålla en god säkerhet för kommunens invånare och besökare samtidigt som bebyggelsen samt infrastrukturen kan fortsätta utvecklas och säkras. Den fysiska planeringen bidrar således till att förebygga störningar och risker som redan finns men som även uppstår i kommunen.

I översiktsplanen redovisas principer och riktlinjer för hantering av risk och säkerhet. Översiktsplanen beskriver konsekvenser när det gäller hälsa och säkerhet samt risker för olyckor, översvämningar, erosion etcetera.

Miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om mark- och vattenanvändning kan kategoriseras under följande områden; särskilda risker (rasområden, flygplats, järnväg), miljöproblem (luft, buller, allergi), områdeskänsliga (till exempel naturområden), kretsloppslösningar (vattentäkter).

Några miljö- och riskfaktorer som gett geografiska avtryck i översiktsplanen är exempelvis skyddsområden för vatten­täkter, bullerzoner och flyghinderzoner kring flygplats/flygplatsreservat. Andra faktorer som snarare formulerats som riktlinjer samt allmänna hänsynstaganden för efterföljande planering och byggande är exempelvis buller, luft­föroreningar, transporter av farligt gods etcetera.

En central plan när det gäller riktlinjer kring översvämning och ras och skred med mera är Fördjupning för älvs­landskapet med tillhörande rekommendationer för exempelvis lokalisering av olika samhällsfunktioner. I Fördjupning för kusten görs bedömning av konsekvenser som följd av ökningen av det globala havsvattenståndet på grund av klimatförändringar med exempelvis tillhörande riktlinjer för bebyggelse nära kusten. Till alla fördjupningar och tematiska översiktsplaner redovisas en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver påverkan, effekter och konsekvenser för människa och miljö med förslag på åtgärder.

Sidan publicerades