Riksintressen

Miljöbalken anger grundläggande regler för hushållning med mark- och vattenområden och för avvägningen mellan olika allmänna intressen. Statliga myndigheter kan inom sitt ansvarsområde peka ut områden som är av riksintresse. Riksintressen är geografiska områden som har kommit till för att säkerställa en användning eller för att bevara något för framtiden som är av nationell betydelse. Utpekade områden som bedöms ha sådan betydelse för olika samhälls­intressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda dessa för avsett ändamål. Myndigheters utpekande av riksintressen är endast att betrakta som anspråk. Det innebär att utpekade riksintressen inte är rättsligt bindande vid prövning, utan det är upp till prövningsmyndigheten att i det enskilda fallet göra en bedömning baserad på tillgängligt kunskapsunderlag. Översiktsplanen behandlar riksintressena i respektive fördjupning/tillägg där det framgår hur kommunen avser att tillgodose riksintressen i enlighet med miljöbalken 3 och 4 kapitlen. Detta innebär att ställningstaganden redovisas gällande berörda riksintressen utifrån den ändrade markanvändningen som föreslås i respektive fördjupning eller tematiskt tillägg.

Nya riksintresseanspråk, sedan tidigare översiktsplan ÖPL98, har tillkommit för Bjursjöområdet, Hålvatts­myrorna, Långbergskullarna och Sör-Tjärnmyrarna med avseende på riksintresse naturvård. Någon konflikt med förväntad eller planerad markanvändning bedöms inte vara aktuell.

En statlig översyn är nyligt genomförd över riksintressena för friluftsliv och kulturmiljö­vård kopplade i första hand till befintliga intresseområden vid kusten och älvarna. Vad gäller förändringar i anspråket för friluftsliv handlar det om nya värdebeskrivningar för Vindelälven och Holmöarna samt justering av områdesgräns för Öreälven. Vad gäller nationalälven Vindelälven finns andra riksintresseanspråk som rennäring samt naturvård och enligt miljöbalken 4 kap 6 § får inte vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål utföras.

Hela Holmöskärgården, utöver Holmögadd, är betecknat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och stora delar sammanfaller med naturreservatet och Natura 2000-området. Ställningstaganden i dessa fall hanteras i Tematiskt tilllägg för landsbygden. Vad gäller justerad gräns vid Öreälven sammanfaller området fortsättningsvis med delar av befintligt naturreservatet. Detta reservat beaktas i fördjupningen för kusten som en förutsättning som skapar mervärden för bland annat friluftslivet.

Anspråket har förtydligats avseende riksintresse och områden av betydelse för total­försvarets militära del enligt 3 kap §9 Miljöbalken. Förtydligandet har inneburit marginella justeringar av områdesgränserna gällande närövningsområdena och att ett nytt utpekande av ett så kallat övrigt influensområde i närheten av Hössjö. 

Influensområdet för i första hand buller från närövningsområdet och skjutfältet hävdas i oförändrad bemärkelse.

Kommunen har i Fördjupning för Umeå redovisat sitt förhållningssätt till försvarets anspråk. Kommunens förvärv av kasern- och närövningsområdet genomfördes för att utgöra markreserv för kommunens tillväst. Tidpunkten närmar sig då kommunens behov av marken för byggande av bostäder och verksamheter ökar. Kommunen har därför beslutat att påbörja arbetet med en översiktsplanefördjupning för området.

Förhållningssättet till de omgivande influensområdena är även fortsättningsvis att samråd sker med Försvars­makten i alla ärenden för nylokalisering eller väsentlig ändring eller utökning av bebyggelse.

Flera områdesanspråk har tillkommit sedan ÖPL98, vilket synliggörs i Fördjupning för Umeå och de tematiska tilläggen. Samråd sker med berörda samebyar i översiktsplane­processerna eller andra planprocesser vid behov. Detta kan i ett tidigt skede synliggöra eventuella områden som ligger utanför riksintresset men som ändå är av betydelse för näringen på grund av exempelvis nya förutsättningar som följd av pågående klimat­förändringar.

I den nya förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser. Detta präglar fortsättningsvis hur ny bostadsbebyggelse bör anpassas i förhållande till respektive bullerkälla så att det inte innebär inskränkningar för trafikslagen.

De statliga vägar som är av riksintresse i kommunen är E4 och E12. E4 ingår dessutom även i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TENT. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E12 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vid sidan av den nya förordningen gäller ställningstagandet som anges i Fördjupning för Umeå för E4 och E12 även i kommunen i övrigt.

Kvarstående etapp i arbetet med ringledssystemet, Västra länken, står inför planprövning där Trafikverket ska ta beslut om fastställelse. Denna del ska fungera som ny E12 förbi Umeå. I vägreservatet för Västra länken anges korridorer väster och öster om Prästsjön men utifrån lokaliseringsbeslutet i vägplanen är det följaktligen det östra reservatsalternativet som gäller. Till det att Västra länken är byggd går E12 längs ringleden via Kolbäcks­vägen/Norra länken.

När fastställelsebeslut finns på plats är intentionerna att riksintressen för Umeåprojektet utgår.

Riksintresseanspråket för Umeå Airport omfattas av flygplatsens markanspråk samt kringliggande influens­områden med hänsyn till flyghinder, flygbuller och elektromagnetisk störning. Flyghinderanspråket som styr begränsningen i tillåten byggnadshöjd är relevant i stora delar av centralorten och hanteras i översiktsplanen.

I samband med den nya förordningen reviderades influensområdet med hänsyn till flygbuller. Resultatet från revideringen blev ett radikalt minskat influensområde. Sett enbart utifrån flygbulleraspekten har bostads­bebyggelse på exempelvis Teg, Väst på stan och Grubbe numera stöd i förordningen och betraktas därmed inte som hinder för riksintresset. Lämplighetsprövningar i anslutning till influensområdet kommer dock fortsättningsvis vara föremål för dialog med Swedavia och Trafikverket så att ett långsiktigt säkerställande av flygplatsen kan åstadkommas.

Planarbetet för Norrbotniabanan pågår och det utgår från ett korridorsalternativ vars reservat förändrats geografiskt i jämförelse med det som redovisas i Fördjupning för Umeå samt tematiskt tillägg för vindkraft. Ställningstagandet som gäller fortsättningsvis är att ingen verksamhet eller bebyggelse som påverkar möjligheten att i framtiden ianspråkta reservatet bör tillåtas.

Kontinuerliga satsningar genomförs i järnvägssystemet för att utveckla Umeå som logistiskt nav, öka näringslivets konkurrenskraft samt förbättra förutsättningarna att flytta över transporter från väg till järnväg. För att göra tågtrafiken än mer konkurrens­kraftig krävs förutom tätare turer och kortare restider även förbättrad kapacitet. I dag råder kapacitetsproblem på sträckan Holmsund – Umeå Central. Trafikverket utreder ombyggnad till dubbel­spår längs delsträckan Gimonäs – Umeå C som bedöms ha avgörande betydelse för att långsiktigt lösa kapacitetsproblemen. Mellan Öbacka och Gimonäs är utrymmet särskilt begränsat för ett utvidgat spårområde med en särskild trång passage vid Strömpilen.

Ingen tillkommande bebyggelse eller verksamhet som hindrar möjligheten att anlägga dubbelspår i anslutning till nuvarande järnväg mellan Gimonäs och Umeå C bör tillåtas.

Riksintresseanspråket för allmän hamn inkluderar vid sidan av Umeå Hamnområde även närliggande vatten­område samt vattenområdet via älven upp till Kyrkbron. Från den yttre hamnområdesgränsen till Obbolabron avser anspråket i detta sammanhang sjösäkerhetsanordningar (fyrar och så vidare) som ombesörjs av Umeå Hamn. Resterande del mellan Obbolabron och Kyrkbron avses utprickning av farleder för fritidsbåtar vilket sköts av Umeå kommun, Fritid. Översiktsplanens målsättningar och riktlinjer om att skapa förutsättningar för ett utvecklat båtliv är förenliga med riksintresset.

Godsbangården i Holmsund är en viktig växlingsbangård varför ett riksintresseanspråk om järnvägsplats har formulerats. Detta innebär att ny bebyggelse och verksamheter bör anpassas till bangården så att dessa inte innebär inskränkningar på terminalfunktionen. Samråd bör ske med Trafikverket. Umeå C, Umeå Ö och Hörnefors är av riksintresse för järnvägsstationer. I anspråket anges stationens funktion i termer av resande­utbyte på lokal, regional, nationell och/ eller internationell nivå och att samtliga ingår i det funktionsanpassade järnvägsnätet.

Riksintresset för Vindkraft hanteras i Tematiskt tillägg för vindkraft i Umeåregionen. Det har dock skett ett antal ändringar sedan planen antogs. Nya områden för riksintresseanspråket har tillkommit vid Mickelsträsk/Kroksjö samt Flurkmark/Bodbyn. I delar av dessa områden finns utpekade riksintresseområden för rennäringen, både flyttled och kärnområden.

Undantag kan göras under förutsättning att utbyggnaden av vindkraft kan ske med hänsyn till rennäringen och att vindpotentialen är särskilt gynnsam. Gränserna för utpekade områden vid Botsmark och Buberget har justerats marginellt vilket ej kräver några nya ställningstaganden. Området väster om Täfteå har tagits bort som riksintresse, likaså samtliga områden vid Umeå kommuns västra gräns.

Forslunda vattenförsörjningsanläggning är utpekat som som anläggning av riksintresse. Anläggningen omfattar bland annat intagsområde med intagsledning från Umeå älv, råvattenledning, infiltrationsområde för konstgjord infiltration i Vindelälvsåsen, anläggningens influensområde och lågreservoar vid Forslunda, Stadsliden samt tryckstegring Skogsbrynet. Anspråket för Forslunda vattenverk kan ställas mot andra intressen som exempelvis rennäringen vid Kulla. Anläggningsdelar såsom intagsledningar och lågreservoarer kan göra anspråk på kommunens utrymmen för tillväxt i centralorten.

Sidan publicerades