Genomfartsförbud, Petrus Laestadius väg

Bussgata förbi hållplats Universum

16 juni 2022 tog tekniska nämnden beslut om att införa ett genomfartsförbud för en del av Petrus Laestadius väg. Anledningen var att lokal­trafiken i Umeå (Ultra) hade problem med framkomlighet genom universitetsområdet. Från och med hösten 2022 och ett år framåt infördes därför ett genomfartsförbud för motorfordonstrafik, med undantag för kollektivtrafik, taxi och moped klass 1. I praktiken har förbudet skyltats som en bussgata. Bussgatan gäller dagtid på vardagar och omfattar en begränsad del av Petrus Laestadius väg.

Tekniska nämnden ville se om genomfartsförbudet resulterade i bättre framkomlighet och en säkrare trafikmiljö, i linje med det kollektiv­trafik­program som kommunfullmäktige antog i oktober 2021. Den 21 mars 2024 beslutade tekniska nämnden att försöksperioden avslutas och bussgatan blir permanent.

Bussgatans omfattning

Begränsningen för motorfordonstrafik omfattar vardagar klockan 07-18, från oktober 2022. Kollektivtrafik, taxi och moped klass 1 exkluderas från begränsningen och sträckan är den del av Petrus Laestadius väg som ligger mellan Universitetsvägen och Köksvägen.

Busstrafiken på sträckan är omfattande och flera av Umeås största busslinjer passerar hållplats Universum. Under morgon- och eftermiddagsrusningen är framkomligheten begränsad med många privatbilister längs vägen, vilket skapar köer och förseningar. Det rör sig också många oskyddade trafikanter i området; fotgängare och cyklister.

Bussgatan utformades på det sättet att befintliga parkeringsytor längs sträckan och på universitetsområdet som helhet är fortsatt tillgängliga. Det krävs heller inte ombyggnationer av infrastrukturen i området, vilket har gjort åtgärden kostnadseffektiv.

Utvärdering av bussgatan

Under testperioden genomfördes bland annat enkäter, trafikmätningar och undersökningar av antal påstigande resenärer i kollektivtrafiken. Många trafikanter upplevs ha förståelse för behovet och det är få negativa synpunkter som inkommit gällande testet av genomfartsförbudet. Utvärderingen visar att trafiken på sträckan har halverats sedan förbudet infördes.

Cirka 4 100 fordon trafikerar sträckan per dygn och störst förändring har skett under maxtimmen. Där det tidigare var 900 fordon under maxtimmen har nu minskat till 350-400 fordon. Bussgatan har fått relativt stor påverkan på biltrafiken och genom generellt lägre trafikflöden, trots att många väljer att inte respektera eller inte uppmärksammar/förstår förbudet.

Kartbild som visar de trafikomledningar som nu är aktuella runt universitetet i Umeå.Förstora bilden

Bilden visar förändringen i trafikflöden på vardagsdygnsnivå, dvs kl. 00-24 efter införande av bussgata förbi hållplats Universum. Grå text = minskning, blå text = ökning.

Oskyddande trafikanter

Utvärderingen har visat att fotgängare, cyklister och resenärer inom kollektivtrafiken upplever förbättrad trafiksäkerhet vid passage av gatan, ökad framkomlighet och lägre bullernivåer. Testet av bussgatan har också resulterat i att färre åker bil och att fler väljer att cykla eller promenera.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens cirka 10 000-12 000 resenärer som passerar området dagligen har generellt fått kortare restid tack vare förbättrad framkomlighet. Resandet med linje 2 och 5 har ökat med 15-20 % i jämförelse med före pandemin (2019). Undersökningen visar också att Ultratrafiken har haft resanderekord under mars-april och juni-september jämfört med resandet före pandemin. Antalet påstigande resenärer på hållplats Universum har ökat med 18 % senaste året och med 11 % på hållplats Växthuset.

Biltrafiken

Störst negativ påverkan har bussgatan haft på bilister som använt sträckan. De måste välja andra vägar till sin målpunkt och i vissa fall har det inneburit en längre färdväg. Andelen genomfartsresor i området som definieras som Universitetsstaden har minskat från 35% till 16%. Generellt upplever bilister som använt sträckan försämrad framkomlighet, att förbudet gäller för lång tid på dygnet eller att förbudet bör tas bort/kortas ned för att inte påverka rusningstrafiken.

Busslinjer som passerar hållplats Universum:

Ultras linjer 2, 5, 8, 9, 72, 75 och Länstrafikens linjer 118, 179

Fordon som passerar Petrus Laestadius väg ett vardagsdygn:

6 500 stycken, vilket gör sträckan till en av de mer trafikerade i östra Umeå

Sidan publicerades www.umea.se/universum