Gamification

Beteendepåverkan är en viktig del av allt miljöarbete. Därför har även gamification testats i Universitetsstaden - ett verktyg för att påverka beteendemönster.

I det här projektet har Umeå Energi arbetat tillsammans med Umeå kommun och HSB för att stimulera hållbara livsmönster. En gamification-app för hyresgäster testas i en fastighet under ett år. För samma hyresgäster har data samlats in året innan och kan därmed jämföras. Resultatet av hur och om speldynamik i en gamification-app kan påverka användarnas beteendemönster utvärderas.

Målsättningen är att engagera hyresgäster i aktiviteter för att reducera klimatavtrycket, i det här fallet sin relation till sitt boende.

Visionen är att med hjälp av gamification bidra till beteendeförändringar för ett mer hållbart samhälle.

SLUTSATSER

Sammantaget visade resultaten på ingen påvisbar påverkan på byggnadernas energianvändning.

Detta på grund av att endast 13 procent av lägenheterna valde att ansluta till kampanjen, samt att det inte fanns någon möjlighet att särskilja de stora internlasterna i mätserierna (fastighetsventilation, hissar mm) Detta gör att det är omöjligt att kunna påvisa ngt resultat från försöken.

Arbetet fortsatte därför med enkäter till de som anslöt sig till kampanjen, där gruppen fick svara på frågor om hur de upplevde att denna lösning (appen) kunde hjälpa i vardagen att göra smarta val för minskad klimatpåverkan. Utgångspunkten var energi, men breddades snart till att omfatta även livsstilsbeteenden, såsom resande, privatkonsumtion mm.

Svaren på enkäterna visade på en liten påverkan, dels pga att applikationen upplevdes som outvecklad, och att flera utmaningar och kampanjer var sådant som användarna redan gjorde i sin vardag. Resultaten visade också att skapa innehåll för applikationen som kan attrahera användare, i konkurrerens med andra kanaler och applikationer är mycket kostsamt, samt svårt att bibehålla uppmärksamhet över tid. Applikationen avslutades efter testperioden.

Gamification visade sig inte vara en lösning som genererar nytta.

Lösningar som vi testat i Umeås smarta stadsdel

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Jörgen Carlsson
Affärsutvecklare och projektledare
Umeå Energi
090-16 00 67, 070-348 48 65
jorgen.carlsson@umeaenergi.se

Logotyper för de som står bakom projektet: Ruggedised, Umeå Energi, HSB och Umeå kommun.
Sidan publicerades